Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023

Dit advies Raad van State en nader rapport is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 I - Vaststelling begroting Koning 2023.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Document­datum 21-09-2022
Publicatie­datum 21-09-2022
Nummer KST36200I3
Kenmerk 36200 I, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 200 I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023

Nr. 3

ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 12 september 2022 en het nader rapport d.d. 19 september 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 1 september 2022, no.2022001747, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister-President, de Minister van Algemene Zaken, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

Blijkens de mededelingen van de Directeur van Uw Kabinet machtigde Uwe Majesteit de afdeling Advisering van de Raad van State haar adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2023 rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Het betreft de mededelingen van 2 september 2022.

Blijkens de adviezen van 12 september 2022, nummers:

W01.22.0154/I    de Koning (I)

W04.22.0156/I    Staten Generaal (IIA)

W04.22.0157/I    Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouver neurs en de Kiesraad (IIB)

kst-36200-I-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

W01.22.0155/I

W04.22.0158/I

W02.22.0163/II

W16.22.0167/II

W04.22.0159/II

W05.22.0162/I

W06.22.0168/III

W07.22.0165/II

W17.22.0172/IV

W18.22.0075/IV

W11.22.0171/IV

W12.22.0169/III

W13.22.0170/III

W02.22.0164/II

W17.22.0173/IV

W04.22.0160/I

W04.22.0161/I

W17.22.0174/IV

W07.22.0166/II

W18.22.0176/IV

Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB); de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) Ministerie van Defensie (X)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

Mobiliteitsfonds (A)

Gemeentefonds (B)

Provinciefonds (C)

Deltafonds (J)

Defensiematerieelbegrotingsfonds (K)

Nationaal Groeifonds (L)

kan de Afdeling zich verenigen met de daarin voorgedragen voorstellen van Wet inzake de vaststelling van de begrotingsstaten 2023 (zgn. blanco adviezen).

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in een aantal begrotingen een wijziging aan te brengen. Ik verwijs Uwe Majesteit daarvoor naar de bijlagen bij dit Nader Rapport.

Ten behoeve van de afdeling Advisering van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit Nader Rapport en van de daarbij behorende bijlagen.

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038, zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2023 op de derde dinsdag van september bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

In afwijking van het vierde lid: worden in geval van voorstellen van algemene begrotingswetten en de stukken betreffende de verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk als bedoeld in artikel 105, eerste, tweede en derde lid, van de Grondwet, de daarbij behorende toelichtende stukken, alsmede in geval van een op het in artikel 65 van de Grondwet bedoelde tijdstip ingediende voorstel van wet voor zover dat voorstel betrekking heeft op het heffen van belasting, de versies waarover een adviesaanvraag wordt gedaan, de op die versies betrekking hebbende adviezen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, en de op die versies betrekking hebbende onderzoeken als bedoeld in het tweede lid, onderdeel j, openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het voorstel van wet of de stukken bij de Staten-Generaal.

De Minister van Financiën

S.A.M. Kaag

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 200 I, nr. 3 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.