Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 20-09-2022
Publicatie­datum 20-09-2022
Nummer KST36200VIII1
Kenmerk 36200 VIII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022

2023

36 200 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 20 september 2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

 

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

51.238.341

53.247.616

1.665.440

Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

 

Beleidsartikelen

50.884.689

52.895.964

1.664.873

01

Primair onderwijs

14.369.835

15.192.716

9.208

03

Voortgezet onderwijs

10.540.967

11.189.294

7.391

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.548.367

5.541.718

4.000

06

Hoger beroepsonderwijs

4.447.496

4.466.326

1.213

07

Wetenschappelijk onderwijs

6.743.221

6.705.031

16

08

Internationaal beleid

19.251

19.250

99

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

220.502

223.401

6.500

11

Studiefinanciering

5.516.325

5.516.325

1.233.363

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

73.732

73.732

2.086

13

Lesgelden

15.667

15.667

262.124

14

Cultuur

641.444

1.209.069

4.537

15

Media

1.131.778

1.128.228

134.235

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.608.827

1.594.966

101

25

Emancipatie

7.277

20.241

0

 

Niet-beleidsartikelen

353.652

351.652

567

91

Nog onverdeeld

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

353.652

351.652

567

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

 

Naam

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

376.684

376.684

0

Nationaal Archief (NA)

52.185

52.185

0

Totaal

428.869

428.869

0

Naam

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 

79.700

47.700

Nationaal Archief (NA)

 

4.941

1.066

Totaal

 

84.641

48.766

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 200 VIII, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.