Motie Kox c.s. over het fixeren van de huurprijzen - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Deze motie i is onder nr. C toegevoegd aan wetsvoorstel 36120 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) i en wetsvoorstel 36120 IX - Wijziging begroting Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Motie van het lid Kox c.s. over het fixeren van de huurprijzen
Document­datum 12-07-2022
Publicatie­datum 13-07-2022
Nummer KST36120IXC
Kenmerk 36120 IX; 36120-XV, nr. C
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 120 IX

36 120 XV

C1

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

MOTIE VAN HET LID KOX C.S.

Voorgesteld 12 juli 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gezien de alarmerende berichten over verslechtering van de koopkracht van lage en middeninkomens;

overwegende dat het van goed beleid getuigt om problemen die zich nu voordoen ook nu aan te pakken;

verzoekt de regering in overleg met de woningcorporaties de huurprijzen te fixeren op prijspeil juni 2022 tot 1 juli 2023;

en gaat over tot de orde van de dag.

Kox

Van Apeldoorn Janssen Gerkens Koffeman

1 De letter C heeft alleen betrekking op 36 120 IX.

kst-36120-IX-C ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Eerste Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 120 IX, C


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.