Motie Koffeman c.s. over de bevriezing van de rente op studieschulden - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Deze motie i is onder nr. H toegevoegd aan wetsvoorstel 36120 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) i en wetsvoorstel 36120 IX - Wijziging begroting Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Motie van het lid Koffeman c.s. over de bevriezing van de rente op studieschulden
Document­datum 12-07-2022
Publicatie­datum 13-07-2022
Nummer KST36120IXH
Kenmerk 36120 IX; 36120-XV, nr. H
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

 

36 120 IX

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

36 120 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de

Voorjaarsnota)

H1

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 12 juli 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat studenten die tussen 2015 en 2023 stude(e)r(d)en anders dan de generaties studenten voor en na hen veelal (hebben) moeten lenen om hun studie te bekostigen en daarom inmiddels te boek staan als de «pechgeneratie»;

overwegende dat de stijgende rente, naast stijgende energieprijzen, veel studenten en ex-studenten in financiële problemen dreigt te brengen;

overwegende dat de rijksoverheid verzuimd heeft studenten bij het aangaan van hun studielening een financiële prospectus te geven met voorlichting over renterisico's, risicoprofielen, gevolgen voor het aangaan van hypothecaire verplichtingen e.d.;

overwegende dat er niet of nauwelijks onafhankelijk toezicht was op de voorwaarden waaronder de leningen verstrekt zijn of om te waarschuwen voor mogelijke bestedingsrisico's;

overwegende dat de verstrekking van studieleningen goeddeels gefinancierd is met negatief rentende staatsleningen;

verzoekt de regering de rente op studieleningen te bevriezen op 0% en alle baten uit negatief rentende staatsleningen aangegaan ten behoeve

 

1 De letter H heeft alleen betrekking op 36 120 IX.

kst-36120-IX-H

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Eerste Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 120 IX, H    1

van het verstrekken van studiefinancieringen ten goede te laten komen aan het naar rato verlagen van studieschulden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Nicolaï

Prast

Van Strien

Faber-Van de Klashorst Kox

Eerste Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 120 IX, H


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.