Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36161 - Initiatiefvoorstel Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model); Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 05-07-2022
Publicatie­datum 05-07-2022
Nummer KST361611
Kenmerk 36161, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 161

Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2022

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Baudet

Van Houwelingen

kst-36161-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 161, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.