Amendement Bisschop over het expliciteren van de uitgangspunten van subsidiariteit en evenredigheid bij het geven van een (spoed)aanwijzing - Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

Dit amendement i is onder nr. 19 toegevoegd aan wetsvoorstel 35920 - Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Bisschop over het expliciteren van de uitgangspunten van subsidiariteit en evenredigheid bij het geven van een (spoed)aanwijzing
Document­datum 16-06-2022
Publicatie­datum 16-06-2022
Nummer KST3592019
Kenmerk 35920, nr. 19
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

 

35 920

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

Nr. 19

AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 16 juni 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

 

In artikel I, onderdeel A, wordt na het voorgestelde artikel 153, vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

4a. Een aanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 155 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De aanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

II

In artikel I, onderdeel B, wordt na het voorgestelde artikel 153a, vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

4a. Een spoedaanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 155 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De spoedaanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

III

In artikel II, onderdeel A, wordt na het voorgestelde artikel 132, vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

4a. Een aanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 133 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De aanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

IV

In artikel II, onderdeel B, wordt na het voorgestelde artikel 132a, vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

kst-35920-19

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 920, nr. 19    1

4a. Een spoedaanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 133 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De spoedaanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

V

In artikel III, onderdeel B, wordt na het voorgestelde artikel 3.38, vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

4a. Een aanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 10.1 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De aanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

VI

In artikel III, onderdeel C, wordt na het voorgestelde artikel 3.38a, vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

4a. Een spoedaanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 10.1 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De spoedaanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

VII

In artikel IV, onderdeel H, wordt aan het voorgestelde artikel 3.1.5 een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. 
  Een aanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 11.1 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De aanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

VIII

In artikel IV, onderdeel I, wordt aan het voorgestelde artikel 3.1.6 een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. 
  Een spoedaanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 11.1 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De spoedaanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

IX

In artikel V, onderdeel A, wordt na het voorgestelde artikel 9.9a, vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

4a. Een aanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 15.1 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De aanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

X

In artikel V, onderdeel B, wordt aan het voorgestelde artikel 9.9b een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. 
  Een spoedaanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 15.1 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De spoedaanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

In artikel V, onderdeel D, wordt na het voorgestelde artikel 10.3e, vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

5a. Een aanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 15.1 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De aanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

XII

In artikel V, onderdeel E, wordt aan het voorgestelde artikel 10.3e1 een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. 
  Een spoedaanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 15.1 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De spoedaanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

XIII

In artikel V, onderdeel F, wordt aan het voorgestelde artikel 11.7a een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. 
  Een aanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 15.1 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De aanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

XIV

In artikel V, onderdeel G, wordt aan het voorgestelde artikel 11.7b een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. 
  Een spoedaanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 15.1 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De spoedaanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

XV

In artikel VI, onderdeel A, wordt aan het voorgestelde artikel 122 een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. 
  Een aanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 123 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De aanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

XVI

In artikel VI, onderdeel B, wordt aan het voorgestelde artikel 122a een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. 
  Een spoedaanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 123 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De spoedaanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

XVII

In artikel VII, onderdeel G, wordt aan het voorgestelde artikel 10.1 een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. 
  Een aanwijzing kan slechts in situaties waarin de toepassing van artikel 10.2 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De aanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

XVIII

In artikel VII, onderdeel H, wordt aan het voorgestelde artikel 10.1a een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. 
  Een spoedaanwijzing kan slechts gegeven worden in situaties waarin de toepassing van artikel 10.2 niet toereikend is om de noodzakelijke verbetering te bewerkstelligen. De spoedaanwijzing is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.

Toelichting

De regering schrijft terecht dat een (spoed)aanwijzing slechts aan de orde kan zijn wanneer aannemelijk is dat bekostigingssancties niet toereikend zullen zijn. Dit uitgangspunt is echter niet in het wetsvoorstel opgenomen. De huidige, expliciete vermelding dat een aanwijzing evenredig dient te zijn aan het beoogde doel wordt bovendien zelfs geschrapt. Dit amendement zorgt ervoor dat de genoemde waarborgen expliciet tot uitdrukking komen in de wet. In deze ingrijpende situaties vindt de initiatiefnemer, in lijn met de huidige wetgeving, het niet toereikend om met een algemene verwijzing naar de beginselen van behoorlijk bestuur in de toelichting te volstaan.

Bisschop

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 920, nr. 19 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.