Motie Heinen c.s. over in de Comptabiliteitswet de voorwaarde opnemen dat de Staten-Generaal zich voldoende geïnformeerd achten - Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

Deze motie i is onder nr. 5 toegevoegd aan dossier 36100 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2021.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2021; Motie; Motie van het lid Heinen c.s. over in de Comptabiliteitswet de voorwaarde opnemen dat de Staten-Generaal zich voldoende geïnformeerd achten
Document­datum 09-06-2022
Publicatie­datum 10-06-2022
Nummer KST361005
Kenmerk 36100, nr. 5
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 100

Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

Nr. 5

MOTIE VAN HET LID HEINEN

Voorgesteld 9 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het uitgangspunt van de Comptabiliteitswet is dat het budgetrecht bij de Staten-Generaal ligt;

overwegende dat artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet de regering de mogelijkheid biedt hiervan af te wijken in het belang van het Rijk, wanneer de Staten-Generaal hierover zijn geïnformeerd;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer stelt dat de Staten-Generaal zowel in 2020 als 2021 niet in alle gevallen zijn geïnformeerd, in 2021 veelvuldig beroep is gedaan op artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet en de noodzaak hiertoe in een aantal gevallen discutabel is;

verzoekt de regering zo snel mogelijk een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen om het budgetrecht van de Staten-Generaal verder te versterken door in de uitzonderingsgrond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet als voorwaarde op te nemen dat de Staten-Generaal zich voldoende geïnformeerd achten;

verzoekt de regering in afwachting hiervan al in de geest van deze aanscherping te handelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

kst-36100-5 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Heinen

Alkaya

Sneller

Inge van Dijk

Grinwis

Stoffer

Nijboer

Van der Lee

Azarkan

Van Raan

Omtzigt

Dassen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 100, nr. 5 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.