Motie Nijboer c.s. over middelen pas aanwenden als getoetst is dat de gekozen aanpak effectief en doelmatig is - Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

Deze motie i is onder nr. 9 toegevoegd aan dossier 36100 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2021.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2021; Motie; Motie van het lid Nijboer c.s. over middelen pas aanwenden als getoetst is dat de gekozen aanpak effectief en doelmatig is
Document­datum 09-06-2022
Publicatie­datum 10-06-2022
Nummer KST361009
Kenmerk 36100, nr. 9
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

36 100

Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

Nr. 9

MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S.

Voorgesteld 9 juni 2022 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet vele miljarden aan extra uitgaven wil doen op diverse terreinen via diverse methoden, waaronder begrotingsfondsen;

overwegende dat de budgetten vaststaan, maar de aanpak, analyse en doelen veelal niet, waardoor de effectiviteit en doelmatigheid van de uitgaven onder druk kan komen te staan;

verzoekt het kabinet middelen pas aan te wenden als getoetst is dat de gekozen aanpak effectief en doelmatig is, en daar de Kamer tijdig bij te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer Van der Lee Van Raan Dassen

kst-36100-9 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 100, nr. 9


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.