Motie Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum - Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Deze motie i is onder nr. 10 toegevoegd aan wetsvoorstel 35729 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (tweede poging, tweede lezing).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Motie; Motie van het lid Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum
Document­datum 25-05-2022
Publicatie­datum 25-05-2022
Nummer KST3572910
Kenmerk 35729, nr. 10
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 729

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Nr. 10

MOTIE VAN HET LID EPHRAIM

Voorgesteld 25 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen grondwetswijziging nodig is voor een raadgevend referendum;

verzoekt de regering een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen voor het herinvoeren van het raadgevend referendum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ephraim

kst-35729-10 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 729, nr. 10


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.