Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36120 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 25-05-2022
Publicatie­datum 25-05-2022
Nummer KST36120XV1
Kenmerk 36120 XV, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 120 XV

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 25 mei 2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

 

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Art. Omschrijving

 • (1) 
  Vastgestelde begroting incl NvW, amendementen en ISB's
 • (2) 
  Mutaties 1e suppletoire begroting
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

52.211.472

51.893.033

1.883.636

 • 2.120.369
 • 2.147.361

1.905.235

Beleidsartikelen

1 Arbeidsmarkt

5.996.661

5.657.922

13.810

266.412

243.574

1.687.818

2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.397.217

7.405.228

18.215

 • 137.432
 • 140.656

216755

3 Arbeidsongeschiktheid

17.714

17.714

0

 • 3.840
 • 3.840

0

4 Jonggehandicapten

3.553.766

3.553.766

0

147.839

147.839

0

5 Werkloosheid

265.559

271.413

0

 • 9.594
 • 9.594

0

6 Ziekte en verlofregelingen

36.626

36.626

0

1.006

1.006

0

7 Kinderopvang

3.935.977

3.935.977

1.583.186

141.731

141.731

 • 18.371

8 Oudedagsvoorziening

25.534

25.534

0

1.582

1.582

0

9 Nabestaanden

1.232

1.232

0

215

215

0

10 Tegemoetkoming ouders

6.479.308

6.479.308

187.532

 • 2.661
 • 2.661

17.675

11 Uitvoeringskosten

669.321

670.821

0

 • 30.066
 • 30.066

0

12 Rijksbijdragen

22.837.601

22.837.601

0

 • 2.567.500
 • 2.567.500

0

13 Integratie en maatschappelijke samenhang

373.769

373.769

1.000

46.154

46.154

0

Niet-beleidsartikelen

96 Apparaat Kerndepartement

475.265

480.279

79.893

6.941

6.011

1.358

99 Nog onverdeeld

145.922

145.843

0

18.844

18.844

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 120 XV, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.