Gewijzigd amendement Van Nispen c.s. ter vervanging nr. 7 over het tevens op "bewegen" richten van de taakomschrijving - Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 8 toegevoegd aan wetsvoorstel 35983 - Wet op de Nederlandse Sportraad i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging nr. 7 over het tevens op "bewegen" richten van de taakomschrijving
Document­datum 16-05-2022
Publicatie­datum 18-05-2022
Nummer KST359838
Kenmerk 35983, nr. 8
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 983

Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

Nr. 8

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 16 mei 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In de beweegreden wordt na «sport» telkens ingevoegd «en bewegen,».

II

In artikel 2 wordt na «ten aanzien van sport» ingevoegd «en bewegen,» en wordt aan het slot toegevoegd «en bewegen».

Toelichting

Met het voorliggende wetsvoorstel krijgt de Nederlandse Sportraad een wettelijke basis en daarmee wordt het een permanent adviescollege. De taakomschrijving die wordt voorgesteld in artikel 2 vinden de indieners te smal geformuleerd.

De Nederlandse Sportraad heeft zich ontwikkeld. Aanvankelijk werden door de opgerichte Sportraad adviezen uitgebracht over topsportevenementen. Daarna heeft de Sportraad een bredere reikwijdte gekregen, van breedtesport en bewegen tot topsport en evenementenbeleid. Er worden adviezen gepresenteerd die gaan over topsport, breedtesport én bewegen. Indieners vinden dat een goede ontwikkeling, vanwege het grote maatschappelijke belang van sport en bewegen voor de samenleving.

Volgens de beantwoording in de nota naar aanleiding van het verslag heeft de Nederlandse sportraad als taak te adviseren over sport in de breedste zin van het woord: «Dit betreft niet alleen advisering over sportevenementen, maar sport in brede zin, en niet alleen over sport-specifieke onderwerpen zoals breedtesport, topsport en goede sportinfrastructuur, maar ook sport in relatie tot maatschappelijke thema's waar

kst-35983-8 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

bewegen ook onder valt.» Verder wordt ook geantwoord op de vraag of ook het thema bewegen onder deze adviestaak valt: «Ja. De scope van de NLsportraad strekt zich uit tot waar de sport de potentie heeft een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken, zo ook bewegen».

Indieners van dit amendement vinden het logisch om deze expliciete erkenning van de brede reikwijdte van de taak van de Nederlandse Sportraad vast te leggen in de wet, in de taakomschrijving van artikel 2, door de woorden «en bewegen» toe te voegen. Indieners vinden de toevoeging mede relevant vanwege het belang van bewegen voor kwetsbare groepen, jonge kinderen en ouderen.

Van Nispen Westerveld Van der Laan

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 983, nr. 8 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.