Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2021 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 36100 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2021.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2021; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2021
Document­datum 18-05-2022
Publicatie­datum 18-05-2022
Nummer KST361003
Kenmerk 36100, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

36 100

Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

Nr. 3

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 mei 2022

Vandaag, Verantwoordingsdag 2022, publiceren wij ons verantwoordings-onderzoek over 2021. Hierbij bieden wij u de Staat van de rijksverantwoording 2021 aan, zoals vastgesteld op 13 mei 20221.

De Staat van de rijksverantwoording 2021 bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2021 en de rijkssaldibalans 2021. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingson-derzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport ook vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2021. Daar vindt u eveneens de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk.

De rapportages over de andere 23 hoofdstukken en fondsen sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 20222.

Algemene Rekenkamer drs. A.P (Arno) Visser, president drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-36100-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 100, nr. 3


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.