Gewijzigd amendement Leijten ter vervanging van nr. 18 over instemming van de betrokkene voorafgaand aan het verwijderen van elektronische berichten - Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 21 toegevoegd aan wetsvoorstel 35261 - Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 18 over instemming van de betrokkene voorafgaand aan het verwijderen van elektronische berichten
Document­datum 19-04-2022
Publicatie­datum 20-04-2022
Nummer KST3526121
Kenmerk 35261, nr. 21
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 261

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

Nr. 21

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18

Ontvangen 19 april 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt het voorgestelde artikel 2:27 als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst, en in de tekst wordt na «kunnen» ingevoegd «, onverminderd het eerste lid, nadere», wordt «via een voorziening voor elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing als bedoeld in artikel X van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst» vervangen door «door plaatsing in een systeem als bedoeld in artikel 2:10, eerste lid,» en wordt «ten minste en ten hoogste» vervangen door «in ieder geval».
  • 2. 
    Na het opschrift wordt een lid ingevoegd, luidende:
  • 1. 
    Een bericht dat is verzonden door plaatsing in een systeem als bedoeld in artikel 2:10, eerste lid, wordt niet vernietigd dan nadat de afzender van een aan het bestuursorgaan gezonden bericht of de geadresseerde van een door het bestuursorgaan verzonden bericht daarmee heeft ingestemd, tenzij die instemming redelijkerwijs niet kan worden verleend.

Toelichting

Dit amendement regelt dat mensen altijd uitdrukkelijk toestemming moeten geven indien een bestuursorgaan na de wettelijke bewaartermijn een elektronisch bericht wil verwijderen. Indiener is van mening dat mensen zelf zeggenschap moeten hebben over of zij hun digitale archief willen behouden. Ondanks wettelijke bewaartermijnen kunnen oudere documenten immers belangrijk zijn. Zo kunnen documenten belangrijke bewijsstukken blijken te zijn, ook in zaken die al langer geleden speelden. Dit amendement verhindert dat bestuursorganen eenzijdig digitale correspondentie kunnen verwijderen. Uitzondering is alleen mogelijk

kst-35261-21 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

indien instemming redelijkerwijs niet meer verwacht kan worden, bijvoorbeeld als iemand is overleden.

Leijten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 261, nr. 21 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.