Motie Sneller over een stevigere wettelijke grondslag voor het lobby- en draaideurverbod - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Deze motie i is onder nr. 238 toegevoegd aan dossier 28844 - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie; Motie; Motie van het lid Sneller over een stevigere wettelijke grondslag voor het lobby- en draaideurverbod
Document­datum 14-04-2022
Publicatie­datum 15-04-2022
Nummer KST28844238
Kenmerk 28844, nr. 238
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

28 844

Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Nr. 238

MOTIE VAN HET LID SNELLER

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voorstellen van het kabinet om het integriteitsbeleid voor gewezen bewindspersonen aan te scherpen een stap in de goede richting betekenen bij het voorkomen van belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling in ons openbaar bestuur en uitvoering te geven aan de aanbevelingen van GRECO;

overwegende dat deze voorstellen echter nog te vrijblijvend en onvoldoende afdwingbaar zijn, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de mogelijkheid voor de secretaris-generaal om ontheffing van het lobby- en draaideurverbod te verlenen en dat naleving van de afkoelperiode slechts wordt geborgd door een advies dat de gewezen bewindspersoon zelf dient te vragen;

verzoekt de regering bij de verdere uitwerking van het lobbyverbod, draaideurverbod en de afkoelperiode in deze voorstellen een bredere reikwijdte, minder uitzonderingsmogelijkheden en strengere handhaving op te nemen en deze daarom een steviger (wettelijke) grondslag te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sneller

kst-28844-238 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 28 844, nr. 238


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.