Motie Van Baarle over een rijksbreed lobbyverbod voor gewezen bewindspersonen - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Deze motie i is onder nr. 240 toegevoegd aan dossier 28844 - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie; Motie; Motie van het lid Van Baarle over een rijksbreed lobbyverbod voor gewezen bewindspersonen
Document­datum 14-04-2022
Publicatie­datum 15-04-2022
Nummer KST28844240
Kenmerk 28844, nr. 240
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

28 844

Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Nr. 240

MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE

Voorgesteld 14 april 2022 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om een rijksbreed lobbyverbod in te stellen voor gewezen bewindspersonen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle

kst-28844-240 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 28 844, nr. 240


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.