Amendement Nijboer ter vervanging van nr. 13 over het mogelijk maken het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 54 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022; Amendement; Amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 13 over het mogelijk maken het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict
Document­datum 01-12-2021
Publicatie­datum 02-12-2021
Nummer KST35925VII54
Kenmerk 35925 VII, nr. 54
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Nr. 54

AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131

Ontvangen 15 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan het opschrift wordt toegevoegd «en wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Wet op de economische delicten in verband met het tegengaan van huurprijzen boven de maximale huurprijsgrens».

II

In de beweegreden wordt na «behoren» ingevoegd « en dat het tevens gewenst is in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Wet op de economische delicten een regeling te treffen om huurprijzen boven de bij een woonruimte behorende maximale huurprijsgrens tegen te gaan».

III

Na artikel 3 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Na artikel 41 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

1 Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.

kst-35925-VII-54 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Hoofdstuk Va. Strafbepaling Artikel 42

Het is verboden bij de huur en verhuur van woonruimte een huurprijs in rekening te brengen die naar het oordeel van de huurcommissie hoger is dan de op grond van artikel 10, eerste lid, bij de desbetreffende woonruimte behorende maximale huurprijsgrens.

Artikel 3b

In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, artikel 42;.

IV

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
  • 2. 
    Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen 3a en 3b in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werken deze artikelen niet terug.

Toelichting

Huisjesmelkers maken misbruik van de woningnood en vragen huren die hoger zijn dan toegestaan. Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat verhuurders gemiddeld € 100 meer vragen dan de maximaal toegestane huur. Bovendien blijkt uit onderzoek van Argos dat voor 80% van de kamers die via Kamernet worden verhuurd een bedrag boven de wettelijke huurprijs wordt gevraagd. De reden dat huisjesmelkers dit blijven proberen, is dat er geen consequenties zijn. In het voor huisjesmelkers meest ongunstige geval worden ze gecorrigeerd door de huurcommissie en dienen ze het verschil tussen de in rekening gebrachte huur en de maximaal toegestane huur terug te betalen. Bij een volgende huurder proberen ze het gewoon opnieuw. Door achterstanden bij de huurcommissie laten uitspraken vaak lang op zich wachten, waardoor de kans afneemt dat verhuurders gecorrigeerd worden.

Tijdelijke huurovereenkomsten geven verhuurders een extra machtsmiddel om te voorkomen dat huurders naar de huurcommissie stappen. Indiener is van mening dat huurders beschermd moeten worden tegen huisjesmelkers die te hoge huren vragen. Dit amendement maakt het mogelijk het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict. Voortaan is het vragen van een huur hoger dan toegestaan volgens het woningwaarderingsstelsel een overtreding die beboet kan worden met een boete van maximaal de vierde categorie, ter hoogte van € 21.750 of bij ernstige overtredingen een gevangenisstraf. De huurcommissie kan vaststellen of het woningwaarderingsstelsel is overtreden. Op deze wijze volgt er straf voor verhuurders die de wet overtreden.

Nijboer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 VII, nr. 54 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.