Amendement Beckerman ter vervanging van nr. 13 over 1 miljard voor crisisaanpak Groningen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 71 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022; Amendement; Amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 13 over 1 miljard voor crisisaanpak Groningen
Document­datum 01-12-2021
Publicatie­datum 02-12-2021
Nummer KST35925XIII71
Kenmerk 35925 XIII, nr. 71
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

Nr. 71

AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131

Ontvangen 24 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het is nu 9 jaar na de aardbeving bij Huizinge. Minister Kamp beloofde in 2017 dat de versterkingsoperatie binnen 5 jaar gereed zou zijn. Maar op dit moment is slechts 8% van de woningen versterkt. 92% van de gedupeerden wacht nog. Een crisisaanpak, zoals o.a. voorgesteld door de toezichthouder SODM, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman, blijft uit. In plaats daarvan worden gedupeerden nog steeds vermorzeld onder de wanstaltige bureaucratie die de overheid heeft opgetuigd.

In 2022 gaat er € 1 miljard euro naar Groningen dat wordt ingezet om eindelijk een crisisaanpak te bewerkstelligen die er voor zorgt dat gedupeerden allemaal rechtvaardig gecompenseerd worden en een veilig huis krijgen. Ook worden onterecht afgewezen of te laag beoordeelde schades alsnog uitgekeerd.

De dekking vindt voor een half miljard plaats via bij het Belastingplan ingediende amendementen voor het aanpassen van de bankenbelasting en een half miljard door het afschaffen van de innovatiebox.

Beckerman

1 Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

kst-35925-XIII-71 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 XIII, nr. 71


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.