Gewijzigde motie Dassen c.s. over een verplicht lobbyregister voor bewindspersonen en de ambtelijke top (ter vervanging van 35896-12) - Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap

Deze gewijzigde motie is onder nr. 18 toegevoegd aan dossier 35896 - Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Dassen c.s. over een verplicht lobbyregister voor bewindspersonen en de ambtelijke top (t.v.v. 35896-12)
Document­datum 17-11-2021
Publicatie­datum 17-11-2021
Nummer KST3589618
Kenmerk 35896, nr. 18
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 896

Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap

Nr. 18

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DASSEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 17 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europese anticorruptieorgaan GRECO in 2019 zestien aanbevelingen deed aan Nederland ter bevordering van de aanpak van corruptie;

constaterende dat een van de aanbevelingen ziet op het invoeren van regels en richtsnoeren over de omgang van bewindspersonen en de ambtelijke top met derden en lobbyisten, en het vergroten van de transparantie over hun contacten en de daarmee besproken onderwerpen;

constaterende dat Nederland sinds 2019 geen van de aanbevelingen heeft opgevolgd;

overwegende dat de Europese Commissie en Ierland reeds succesvol gebruikmaken van een verplicht lobbyregister;

overwegende dat andere Europese lidstaten in de afgelopen jaren reeds concrete stappen hebben gezet richting een verplicht lobbyregister;

verzoekt de regering een verplicht lobbyregister voor bewindspersonen en de ambtelijke top in te voeren, met daaraan gekoppeld een effectief en onafhankelijk toezicht- en handhavingsmechanisme, naar voorbeeld van het Ierse lobbyregister,

kst-35896-18 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

en gaat over tot de orde van de dag.

Dassen

Koekkoek

Bromet

Van Baarle

Simons

Wassenberg

Arib

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 896, nr. 18 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.