Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de verenigbaarheid van andere functies met het Kamerlidmaatschap - Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 35896 - Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de verenigbaarheid van andere functies met het Kamerlidmaatschap
Document­datum 23-08-2021
Publicatie­datum 23-08-2021
Kenmerk 35896, nr. 1
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

35 896 Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap

Nr. 1 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de Leden

Den Haag, 18 augustus 2021

Het Presidium legt hierbij, conform artikel 7.35 tweede lid van het Reglement van Orde, aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken bij brief van 17 augustus 2021 om voorlichting te vragen van de Afdeling Advisering van de Raad van State. De brief is bijgevoegd.

Het Presidium stelt u voor om in te stemmen met deze voorlichtingsvraag.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Bergkamp

BIJLAGE BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN

Aan het Presidium

Den Haag, 17 augustus 2021

Op verzoek van het lid Bisschop (SGP) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heden in een emailprocedure besloten de Kamer voor te stellen de Raad van State om voorlichting te vragen over de verenigbaarheid van andere functies met het Kamerlidmaatschap.

De formulering van de vraag aan de Raad van State om voorlichting luidt:

Van de Raad van State voorlichting te verkrijgen over de betekenis van artikel 57 Grondwet ten aanzien van de verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap.

Daarbij is een voorlichting gewenst over de verhouding tot het staatsrecht van de recent toegepaste praktijk en hoe in de toekomst in demissionaire periodes na verkiezingen moet worden omgegaan met demissionaire bewindspersonen die in de Kamer zijn gekozen.

De Kamer ziet deze voorlichting graag op zo kort mogelijke termijn tegemoet.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken stelt u voor dit verzoek ter goedkeuring voor te leggen aan de Kamer, opdat het kan worden doorgeleid naar de Raad van State.

De fungerend voorzitter van de commissie,

Bosma

De griffier van de commissie,

Roovers


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.