Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2020 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2020

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35830 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2020.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2020; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2020
Document­datum 19-05-2021
Publicatie­datum 19-05-2021
Nummer KST358303
Kenmerk 35830, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 830

Financieel jaarverslag van het Rijk 2020

Nr. 3

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2021

Vandaag, Verantwoordingsdag 2021, publiceren wij ons verantwoordings-onderzoek over 2020. Hierbij bieden wij u de Staat van de rijksverantwoording 2020 aan, zoals vastgesteld op 14 mei 20211.

De Staat van de rijksverantwoording 2020 bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2020 en de rijkssaldibalans 2020. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingson-derzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport ook vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2020. Daar vindt u eveneens de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk. Alle digitale rapporten kunnen worden geprint en zijn goed leesbaar op een computer- of tabletscherm.

De rapportages over de andere 21 hoofdstukken en fondsen sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 20212.

Algemene Rekenkamer drs. A.P (Arno) Visser, president drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35830-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 830, nr. 3


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.