Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35789 - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwets­herzienings­procedure, tweede lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 31-03-2021
Publicatie­datum 31-03-2021
Nummer KST357893
Kenmerk 35789, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 789

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Met de bekendmaking van de wet van 14 oktober 2020 (Stb. 2020, 430) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot de eerste lezing van het grondwetsvoorstel gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 35419, alsmede Handelingen II 2019/20, nr. 77, item 8, en Handelingen I 2020/21, nr. 4, item 8 en Handelingen I 2020/21, nr. 5, item 6).

Deze memorie van toelichting wordt ondertekend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

kst-35789-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 789, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.