Voorstel van wet - Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35770 - Uitsluiting van het kartelverbod ikv het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid, en privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht i en wetsvoorstel 35771 - Zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 18-03-2021
Publicatie­datum 16-03-2021
Nummer KST357712
Kenmerk 35771, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 771

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op openheid over en transparantie van de kwaliteit van jeugdzorg, zorg en ondersteuning gewenst is te bepalen dat bedingen die tot geheimhouding van incidenten verplichten, nietig zijn;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Na artikel 4.1.8 van de Jeugdwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.1.8a

 • 1. 
  In dit artikel wordt verstaan onder:
 • incident: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp of van de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de jeugdige of de ouder;
 • contractspartij:
 • a. 
  jeugdhulpaanbieder, gecertificeerde instelling, bij of voor de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling werkzame natuurlijke persoon of rechtspersoon, jeugdhulpverlener of pleegouder;
 • b. 
  jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent, pleegouder, wettelijk vertegenwoordiger van de jeugdige, curator of mentor van een betrokkene als bedoeld in artikel 7.3.15, tweede lid, persoon als bedoeld in artikel 7.3.15, derde lid, of nabestaande van een betrokkene als bedoeld in artikel 7.3.1, tweede lid.

kst-35771-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

 • 2. 
  Elk beding in een door contractspartijen gesloten overeenkomst dat het recht beperkt of ontneemt om informatie over een incident openbaar te maken of aan een derde te verstrekken, is nietig.
 • 3. 
  Het tweede lid is niet van toepassing:
 • a. 
  voor zover het beding is overeengekomen ter uitvoering van een daartoe strekkend wettelijk voorschrift;
 • b. 
  op bedingen die overeengekomen zijn voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel.

ARTIKEL II

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:
 • incident: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt;.
 • 2. 
  In het derde lid wordt na «deze wet» ingevoegd «, met uitzondering van artikel 11a, ».

B

Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a

 • 1. 
  In dit artikel wordt verstaan onder contractspartij:
 • a. 
  zorgaanbieder, instelling als bedoeld in artikel 1, zesde lid, of bij of voor de zorgaanbieder of instelling werkzame natuurlijke persoon of rechtspersoon;
 • b. 
  cliënt, vertegenwoordiger van de cliënt of nabestaande van de cliënt.
 • 2. 
  Elk beding in een door contractspartijen gesloten overeenkomst dat het recht beperkt of ontneemt om informatie over een incident openbaar te maken of aan een derde te verstrekken, is nietig.
 • 3. 
  Het tweede lid is niet van toepassing:
 • a. 
  voor zover het beding is overeengekomen ter uitvoering van een daartoe strekkend wettelijk voorschrift;
 • b. 
  op bedingen die overeengekomen zijn voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel.

ARTIKEL III

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1.1.1, tweede lid, wordt «diens ouder, kind, broer of zus» vervangen door «diens ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind».

B

Na artikel 3.4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.4a

 • 1. 
  In dit artikel wordt verstaan onder:
 • incident: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt;
 • contractspartij:
 • a. 
  aanbieder, beroepskracht of bij of voor de aanbieder werkzame rechtspersoon;
 • b. 
  cliënt, vertegenwoordiger van de cliënt of nabestaande van de cliënt.
 • 2. 
  Elk beding in een door contractspartijen gesloten overeenkomst dat het recht beperkt of ontneemt om informatie over een incident openbaar te maken of aan een derde te verstrekken, is nietig.
 • 3. 
  Het tweede lid is niet van toepassing:
 • a. 
  voor zover het beding is overeengekomen ter uitvoering van een daartoe strekkend wettelijk voorschrift;
 • b. 
  op bedingen die overeengekomen zijn voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel.

C

Na artikel 4.2.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.2.5a

 • 1. 
  In dit artikel wordt verstaan onder:
 • incident: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 4.1.1, tweede en derde lid, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de betrokkene;
 • contractspartij:
 • a. 
  Veilig Thuis of een bij of voor Veilig Thuis werkzame natuurlijke persoon of rechtspersoon;
 • b. 
  betrokkene bij een melding van of een adviesaanvraag over huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, vertegenwoordiger van de betrokkene of nabestaande van de betrokkene.
 • 2. 
  Elk beding in een door contractspartijen gesloten overeenkomst dat het recht beperkt of ontneemt om informatie over een incident openbaar te maken of aan een derde te verstrekken, is nietig.
 • 3. 
  Het tweede lid is niet van toepassing:
 • a. 
  voor zover het beding is overeengekomen ter uitvoering van een daartoe strekkend wettelijk voorschrift;
 • b. 
  op bedingen die overeengekomen zijn voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel.

ARTIKEL IV

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 januari 2019 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35 124) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel F, van die wet:

 • a. 
  eerder in werking treedt of is getreden dan artikel II van deze wet, wordt in artikel II van deze wet «artikel 11a» telkens vervangen door «artikel 11.0a»;
 • b. 
  later in werking treedt dan artikel II van deze wet, wordt in de aanhef van artikel I, onderdeel F, van die wet «artikel 11» vervangen door «artikel 11.0a».

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 771, nr. 2 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.