Hoe wil de EU uiterlijk in 2050 een circulaire economie tot stand brengen?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 17 januari 2024.

Lees meer over het EU i-Actieplan voor de circulaire economie en welke aanvullende maatregelen de leden van het EP i willen nemen om afval te verminderen en producten duurzamer te maken.

Als we gebruik blijven maken van de hulpbronnen zoals we dat nu doen, hebben we tegen 2050 de hulpbronnen van drie planeten aarde nodig. Vanwege beperkte hulpbronnen en klimaatkwesties moeten we uiterlijk in 2050 van een “nemen-gebruiken-wegdoen”-maatschappij overgaan tot een koolstofneutrale, ecologisch duurzame, gifvrije en volledig circulaire economie.

De huidige crisis heeft enkele tekortkomingen op het gebied van hulpbronnen en waardeketens aan het licht gebracht, die negatieve gevolgen hebben voor kmo’s en de industrie. Een circulaire economie zorgt voor minder CO2-uitstoot en meer economische groei en banen.

Lees meer over de definitie en de voordelen van de circulaire economie

Het EU-Actieplan voor de circulaire economie

In overeenstemming met de doelstelling van de EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te realiseren, zoals opgenomen in de Green Deal, diende de Europese Commissie in maart 2020 een voorstel in voor een nieuw EU-Actieplan voor de circulaire economie. Dit actieplan is gericht op afvalpreventie en -beheer en op het stimuleren van groei en het concurrentievermogen en mondiale leiderschap van de EU op dit gebied.

Het Parlement heeft zijn steun voor dit plan uitgesproken en pleitte tijdens de plenaire vergadering van februari voor de vaststelling van bindende doelstellingen voor 2030 met betrekking tot materiaalgebruik en -verbruik.

Toewerken naar duurzame producten

Om een EU-markt met duurzame, klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte producten tot stand te brengen, stelt de Commissie voor om het toepassingsgebied van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp dusdanig uit te breiden dat niet-energiegerelateerde producten er ook onder vallen. De leden van het Europees Parlement willen dat de nieuwe regels in 2021 van kracht worden.

Daarnaast steunen de EP-leden ook initiatieven om vroegtijdige slijtage van producten tegen te gaan, de duurzaamheid en repareerbaarheid van producten te verbeteren en de consumentenrechten aan te vullen met het recht op reparatie. Ze vinden het erg belangrijk dat consumenten het recht hebben om voldoende te worden geïnformeerd over de effecten die de door hen gekochte producten en diensten hebben op het milieu. Ook hebben ze de Commissie gevraagd om voorstellen te doen om greenwashing te bestrijden

Het circulair maken van cruciale sectoren

Om een volledig circulaire economie tot stand te brengen, moet in alle stadia van een waardeketen aandacht worden besteed aan circulariteit en duurzaamheid: van ontwerp tot productie, en in het hele traject tot bij de consument. Het actieplan van de Commissie is gericht op zeven gebieden die cruciaal zijn om een circulaire economie te bereiken. Het gaat om: kunststoffen; textiel; elektronisch afval; levensmiddelen, water en voedingsstoffen; verpakkingen; batterijen en voertuigen; en gebouwen en bouwmaterialen.

Kunststoffen

De leden van het Europees Parlement steunen de Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie, waarmee het gebruik van microplastics geleidelijk wordt afgeschaft.

Lees meer over de EU-strategie voor minder plastic afval.

Textiel

Voor textiel worden veel grondstoffen en water gebruikt en minder dan 1 % van alle kleiding wordt gerecycled als kleding. De leden van het Europees Parlement pleiten voor nieuwe maatregelen tegen het vrijkomen van microvezeldeeltjes en strengere normen voor watergebruik.

Lees meer over de invloed van de textielproductie en het textielafval op het milieu.

Elektronica en ICT

Elektrisch en elektronisch afval, oftewel e-afval, is de snelst groeiende afvalstroom in de EU en minder dan 40 % ervan wordt gerecycled. De leden van het Europees Parlement willen dat de EU een langere levensduur van producten bevordert door ervoor te zorgen dat producten herbruikbaar en repareerbaar zijn.

Lees een aantal feiten en cijfers over e-afval

Levensmiddelen, water en voedingsstoffen

Naar schatting ongeveer 20 % van al het in de EU geproduceerde voedsel gaat verloren of wordt verspild. De leden van het Europees Parlement pleiten er in het kader van de “van boer tot bord”-strategie voor om de hoeveelheid voedselverspilling tegen 2030 te halveren.

Verpakkingsmateriaal

In 2017 bereikte het afval van verpakkingsmateriaal in Europa een recordhoogte. Nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat uiterlijk in 2030 al het verpakkingsmateriaal dat op de EU-markt wordt gebracht economisch herbruikbaar of recyclebaar is.

Batterijen en voertuigen

De leden van het Europees Parlement buigen zich momenteel over voorstellen met daarin vereisten voor de productie en grondstoffen van alle batterijen op de EU-markt, met als doel een kleine koolstofvoetafdruk en de eerbiediging van de mensenrechten en sociale en milieunormen te waarborgen.

Bouwmaterialen & gebouwen

Meer dan 35 % van al het afval in de EU bestaat uit bouwmaterialen. De leden van het Europees Parlement willen dat de levensduur van gebouwen wordt verlengd, dat er doelstellingen komen voor de verkleining van de koolstofvoetafdruk van grondstoffen, en dat er minimumeisen voor hulpbronnen- en energie-efficiëntie worden gesteld.

Afvalbeheer en overbrenging van afvalstoffen

De EU genereert jaarlijks meer dan 2,5 miljard ton afval. Dit afval is voornamelijk afkomstig van huishoudens. De leden van het Europees Parlement verzoeken de EU-landen kwaliteitsvolle recycling te bevorderen, ervoor te zorgen dat er minder afval wordt gestort en de verbranding van afval tot een minimum te beperken.

Lees meer over stortplaatsafval- en recyclingstatistieken in de EU.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20210128STO96607