Motie Van Haga/Wilders over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19)

Deze motie i is onder nr. 15 toegevoegd aan wetsvoorstel 35732 - Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (avondklok) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Motie; Motie van de leden Van Haga en Wilders over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid
Document­datum 18-02-2021
Publicatie­datum 19-02-2021
Nummer KST3573215
Kenmerk 35732, nr. 15
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

 

35 732

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19)

Nr. 15

MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN WILDERS

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

besluit een parlementaire enquête te houden inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Wilders

kst-35732-15

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 732, nr. 15


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.