Brief regering; Derde voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018- 2021 - Fraudebestrijding in de zorg

Deze brief is onder nr. 126 toegevoegd aan dossier 28828 - Fraudebestrijding in de zorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Fraudebestrijding in de zorg; Brief regering; Derde voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018- 2021
Document­datum 29-01-2021
Publicatie­datum 01-02-2021
Nummer KST28828126
Kenmerk 28828, nr. 126
Commissie(s) Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

28 828

Fraudebestrijding in de zorg

Nr. 126    BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

EN SPORT EN VOOR MEDISCHE ZORG EN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2021

Op 19 april 2018 is het programmaplan «Rechtmatige Zorg 2019-2021- de aanpak van fouten en fraude in de zorg1 » aan u gepresenteerd. Hierbij ontvangt u de derde, en tevens laatste voortgangsrapportage2. De rapportage maakt duidelijk dat in de afgelopen periode goede stappen gezet zijn en dat de aanpak blijvende aandacht vraagt. In de rapportage zijn de belangrijkste resultaten en mijlpalen uit het programma weergegeven.

Tevens ontvangt u de signaleringsbrief 2020 die we op 21 december jl. ontvingen3. In de signaleringsbrief beschrijven ketenpartners verenigd in de Taskforce Integriteit Zorgsector4 bestaande en nieuwe knelpunten in de aanpak van fouten en fraude in de zorg. U ontvangt de brief nog zonder inhoudelijke reactie, op korte termijn volgt een gesprek met ketenpartners over deze brief.

Als derde is een rapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) over een onderzoek naar de risico's voor kwaliteit en rechtmatigheid bij kleinere instellingen bijgevoegd5. Dit onderzoek is uitgevoerd om te bezien of de vergunningsplicht op grond van de Wtza in bepaalde sectoren zou moeten worden uitgebreid naar instellingen met maximaal tien zorgverleners. Momenteel beraadt de Minister voor Medische Zorg en Sport zich over een eventuele uitbreiding van de Wtza-vergunningsplicht.

1    Kamerstuk 28 828, nr. 108.

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

3    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

4    De TIZ is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Belastingdienst, de Inspectie SZW, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), het Openbaar Ministerie (OM/FP), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Ministerie van VWS.

5    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-28828-126 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

De afgelopen jaren zijn goede stappen gezet. De samenwerking met ketenpartners levert belangrijke resultaten die we waar nodig borgen in de wet- en regelgeving. In die samenwerking blijven we voortgang boeken op het voorkomen, signaleren, stoppen en bestraffen van fraude in de zorg.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg,

  • T. 
    van Ark

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P Blokhuis

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021,28 828, nr. 126 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.