Motie Van Eijs c.s. over alle noodzakelijke stappen zetten om in het zomerreces van 2021 naar de tijdelijke huisvesting te kunnen verhuizen - Renovatie Binnenhof

Deze motie i is onder nr. 113 toegevoegd aan dossier 34293 - Renovatie Binnenhof.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Renovatie Binnenhof; Motie; Motie van het lid Van Eijs c.s. over alle noodzakelijke stappen zetten om in het zomerreces van 2021 naar de tijdelijke huisvesting te kunnen verhuizen
Document­datum 28-01-2021
Publicatie­datum 28-01-2021
Nummer KST34293113
Kenmerk 34293, nr. 113
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

34 293

Renovatie Binnenhof

Nr. 113

MOTIE VAN HET LID VAN EIJS C.S.

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2016 het besluit is genomen om als gehele Tweede Kamer gezamenlijk te verhuizen voor de noodzakelijke renovatie van het Binnenhof;

overwegende dat in navolging van dit besluit het voormalig Ministerie van Buitenlandse Zaken tegen een niet geringe investering in gereedheid is gebracht als tijdelijke huisvesting voor de Tweede Kamer;

spreekt uit dat de Tweede Kamer alle noodzakelijke stappen zal zetten om in het zomerreces van 2021 naar de tijdelijke huisvesting aan Bezui-denhout 67 te kunnen verhuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs Van der Molen Middendorp Van der Graaf

kst-34293-113 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 34 293, nr. 113


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.