Motie Westerveld/Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Deze motie i is onder nr. 170 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021; Motie; Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken
Document­datum 25-01-2021
Publicatie­datum 26-01-2021
Nummer KST35570VIII170
Kenmerk 35570 VIII, nr. 170
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 570 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 170

MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nog steeds voorkomt dat vso-leerlingen, als zij hun diploma niet hebben gehaald, van school moeten als zij 18 jaar worden;

constaterende dat vso-leerlingen wettelijk onderwijs mogen blijven volgen tot het einde van het schooljaar waarin zij 20 jaar worden;

overwegende dat vso-leerlingen mogelijk achterstanden hebben opgelopen door de coronacrisis;

verzoekt de regering, om vso-leerlingen de garantie te geven dat zij hun huidige opleiding mogen afmaken, ook als zij ouder zijn dan 18 of 20 jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld Van den Hul

kst-35570-VIII-170 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 VIII, nr. 170


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.