Motie Van Meenen over het officieel erkennen van het LBVSO - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Deze motie i is onder nr. 169 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Van Meenen over het officieel erkennen van het LBVSO
Document­datum 25-01-2021
Publicatie­datum 26-01-2021
Nummer KST35570VIII169
Kenmerk 35570 VIII, nr. 169
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 570 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 169

MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister al enige tijd in gesprek is met het Leerlin-genbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) met als doel deze te erkennen;

constaterende dat hier nog steeds geen gevolg aan is gegeven;

verzoekt de regering, het LBVSO officieel te erkennen als onafhankelijke vereniging met eigen bestuur en hen structureel te betrekken bij besluitvorming, net als andere leerlingenvertegenwoordigingen als LAKS en JOB,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

kst-35570-VMI-169 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 VIII, nr. 169


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.