Motie Stoffer/Smeulders over een landelijk expertisecentrum voor rouwverwerking - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

Deze motie i is onder nr. 68 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021; Motie; Motie van de leden Stoffer en Smeulders over een landelijk expertisecentrum voor rouwverwerking
Document­datum 19-11-2020
Publicatie­datum 19-11-2020
Nummer KST35570XV68
Kenmerk 35570 XV, nr. 68
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 570 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

Nr. 68

MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN SMEULDERS

Voorgesteld 19 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een landelijk expertisecentrum voor rouwverwerking op dit moment ontbreekt;

constaterende dat de Minister onderzoek laat uitvoeren om de kennis over rouwverwerking en verzuim door rouw te actualiseren;

overwegende dat beschikbaarheid en toegankelijkheid van expertise over rouw op de werkvloer bevorderd moet worden;

verzoekt de regering, bij dit onderzoek de noodzaak van een landelijk expertisecentrum ten aanzien van rouw te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Smeulders

kst-35570-XV-68 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 XV, nr. 68


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.