Brief regering; Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over voorlichting stemwaarde kiescollege - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Deze brief is onder nr. 9 toegevoegd aan wetsvoorstel 35418 - Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; Brief regering; Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over voorlichting stemwaarde kiescollege
Document­datum 28-10-2020
Publicatie­datum 29-10-2020
Nummer KST354189
Kenmerk 35418, nr. 9
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 418

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Nr. 9

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2020

Op 5 oktober jl. heb ik u de voorlichting doen toekomen die de Afdeling advisering van de Raad van State op 30 september jl. heeft uitgebracht over de wijze waarop de stemwaarde zal worden bepaald van de leden van het nieuw in te stellen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor niet-ingezetenen (Kamerstuk 35 418, nr. 8). Op 13 oktober jl. heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij gevraagd uw Kamer te informeren over het verdere kabinetsbeleid ter zake, mede in het licht van de recente behandeling van het Grondwetsvoorstel dat strekt tot invoering van dit kiescollege in de Eerste Kamer (Kamerstuk 35 418).

Bij de behandeling van het Grondwetsvoorstel in de Eerste Kamer op 6 oktober jl. is ook gesproken over de voorlichting van de Afdeling advisering en de vraag op welke wijze de stemwaarde van het nieuwe kiescollege te zijner tijd in de uitvoeringswetgeving zal worden bepaald. Hoewel het voorstel voor de uitvoeringswet pas op een later moment - en mogelijk pas in de volgende kabinetsperiode - in procedure zal worden gebracht, heb ik toegezegd de Eerste Kamer voor de behandeling van de tweede lezing van het Grondwetsvoorstel te melden hoe dit voorstel naar mijn oordeel op hoofdlijnen zou kunnen luiden. Met betrekking tot de stemwaardebepaling heb ik toegezegd hierbij ook in te gaan op de vraag welke mogelijkheden er - in aanvulling op de voorlichting van de Afdeling advisering - zijn om bij het bepalen van de stemwaarde van het nieuwe kiescollege de evenredigheid te optimaliseren, bijvoorbeeld door een nader te bepalen correctiefactor toe te passen op de stemwaarde van de leden van het nieuwe kiescollege.

kst-35418-9 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Mijn streven is erop gericht de beide Kamers volgend voorjaar een brief van deze strekking te doen toekomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 418, nr. 9 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.