Wet van 27 juni 2008 tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten

1.

Kerngegevens

Document­datum 15-07-2008
Publicatie­datum 26-10-2020
Kenmerk Stb. 2008, 273
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Wet van 27 juni 2008 tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de wet van 2 november 2006 (Stb. 549) heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Grondwet ondergaat de in de artikelen II en III omschreven veranderingen.

ARTIKEL II

Artikel 125, derde lid, vervalt.

ARTIKEL III

In artikel 126 vervalt het woord «voorts».

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 27 juni 2008

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

 • J. 
  P. Balkenende

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

 • G. 
  ter Horst

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

 • A. 
  Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de vijftiende juli 2008

De Minister van Justitie,

 • E. 
  M. H. Hirsch Ballin

XHistnoot

Kamerstuk 31 013


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.