Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 IIB - Vaststelling begroting overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2021 i en dossier 35570 - Miljoenennota 2021.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 15-09-2020
Publicatie­datum 15-09-2020
Nummer KST35570IIB1
Kenmerk 35570 IIB, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020

2021

35 570 IIB

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 15 september 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat voor het jaar 2021

 

Vastgestelde begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

van Staat, Kabinetten

van de Gouverneurs en de

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

135.397

136.578

6.040

 

Beleidsartikelen

1

Raad van State

65.597

65.597

1.950

2

Algemene Rekenkamer

33.544

33.544

1.017

3

De Nationale ombudsman

20.812

20.812

2.539

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

4.595

4.595

199

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.958

1.958

60

7

Kabinet van de Gouverneur van Curagao

2.968

2.968

200

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2.157

2.157

75

9

Kiesraad

3.766

4.947

0

 

Niet-beleidsartikelen

10

Nog onverdeeld

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 IIB, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.