Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 28 augustus 2020

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 28 augustus 2020
Document­datum 28-08-2020
Publicatie­datum 02-09-2020
Kenmerk C.J.M. Roovers 2020A03119 18
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 2 september 2020

Noot:    Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Deze procedurevergadering vindt plaats via een videoverbinding en wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer.

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):    BiZa

BuHa-OS

BuZa

DEF

EU

EZK

FIN

I&W

J&V

KR

LNV

OCW

SZW

VWS

i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt

 

55

     

55

     

21,

55

   

55

     

17,

54

   

35,

36,

55

 

44,

58,

62

 

36,

37,

51,

55, 63

16,

45,

47,

55

34,

55

   

36,

55

   

36,

44,

55

 

55

     

37,

55

   

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 3 september 2020 11.30 - 12.30 uur openbaar

Onderwerp:    Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

(videoverbinding)

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
 • 2. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Noot:

Binnenlandse Zaken

Reactie op het integraal verbeterplan ProDemos

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2020

Reactie op het integraal verbeterplan ProDemos - 31475-25 Voor kennisgeving aannemen.

Er is van geen van de fracties inbreng ontvangen voor het schriftelijk overleg, waarvan de termijn op 14 juli is gesloten.

 
 • 3. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer) (Kamerstuk 35478)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35478-3

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

 • 4. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (Kamerstuk 35480)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35480-3

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

 • 5. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen - 35513

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 oktober 2020 te 14.00 uur.

Noot:

In het kader van de kennisagenda heeft uw commissie in de pv van 5 september 2019 besloten een rondetafelgesprek over de positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland in te plannen. De stafnotitie op basis waarvan u dit besluit heeft genomen, treft u hierbij aan. Het besluit is tot nu, om uiteenlopende redenen, nog niet tot uitvoering gebracht. U kunt alsnog besluiten een RTG te beleggen. Daarvoor kan genoemde notitie nog als uitgangspunt dienen, zij het dat het RTG onder de restricties van de Coronamaatregelen zal moeten gaan vallen. Dat betekent dat per blok slechts twee personen mogen worden uitgenodigd. Een alternatief voor een fysiek RTG zou kunnen worden gevonden in handhaving van de lijst van uit te nodigen personen en organisaties maar hen slechts te vragen een position-paper in te dienen. In geval uw commissies voor een van beide opties kiest, is het in ieder geval raadzaam de inbrengdatum voor het Verslag naar donderdag 22 of 29 oktober te verplaatsen.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 3 september 2019

Stafnotitie - rondetafelgesprek positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland - 2019Z16219

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 6. 
  Agendapunt:

Versterking integriteitsbeleid Rijk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 2 juli 2020

Versterking integriteitsbeleid Rijk - 28844-217

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Rijksdienst dd. 18 november 2020.

 • 7. 
  Agendapunt:

Voortgangsbericht evaluatie Aanwijzingen inzake de rijksinspecties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 2 juli 2020

Voortgangsbericht evaluatie Aanwijzingen inzake de rijksinspecties - 31490282

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling BiZa (VII) 2021.

 • 8. 
  Agendapunt:

Toezegging DigiD voor buitenlandse grensarbeiders gedaan tijdens het Algemeen Overleg GROS van 11 maart 2020 en stand van zaken DigiD eIDAS-verordening

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 2 juli 2020

Toezegging DigiD voor buitenlandse grensarbeiders gedaan tijdens het Algemeen Overleg GROS van 11 maart 2020 en stand van zaken DigiD eIDAS-verordening - 32851-68

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 9. 
  Agendapunt:

Weerbaar bestuur en Monitor Integriteit en Veiligheid 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2020

Weerbaar bestuur en Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 - 28844-218

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij plenair debat over integriteit.

 • 10. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (Kamerstuk 34293-92)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 juli 2020

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (Kamerstuk 34293-92) -34293-96

Voorstel:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

 • 11. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het ROB-advies ’Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Kabinetsreactie op het ROB-advies ’Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst' - 35300-VII-133

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling BiZa (VII) 2021.

 • 12. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie inzake Advies ROB, Decentrale taak is politieke zaak

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Kabinetsreactie inzake Advies ROB, Decentrale taak is politieke zaak - 3447772

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling BiZa (VII) 2021.

 • 13. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vagen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming (Kamerstuk 35165-22)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2020

Antwoorden op vagen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming -35165-23

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 14. 
  Agendapunt:

Mogelijk gebruik diensten Clearview door overheidsorganisaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 juli 2020

Mogelijk gebruik diensten Clearview door overheidsorganisaties - 26643-704

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 15. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen (Kamerstuk 35165-21)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 juli 2020

Antwoorden op vragen commissie over de mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen - 35165-24

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

De minister van BZK is voornemens de Kamer voor 1 september te informeren over de uitkomsten van het overleg met de gemeenten over hoe de komende verkiezingen kunnen worden georganiseerd met inachtneming van maatregelen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en welke opties daarbij zijn overwogen. In die brief zal ook worden bericht over eventuele wijzigingen die in wet- en regelgeving nodig zullen zijn, voorzien van een tijdpad voor het realiseren daarvan.

 • 16. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het plenaire debat over institutioneel racisme, om nadere toelichting op onderzoeken naar algoritmenhoe risicoprofielen bijdragen aan etnisch profileren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 juli 2020

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het plenaire debat over institutioneel racisme, om nadere toelichting op onderzoeken naar algoritmenhoe risicoprofielen bijdragen aan etnisch profileren - 30950-213

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een algemeen overleg over discriminatie.

J&V

 • 17. 
  Agendapunt:

Fiche: Desinformatie in verband met COVID-19 aanpakken: feiten onderscheiden van fictie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2020

Fiche: Desinformatie in verband met COVID-19 aanpakken: feiten onderscheiden van fictie - 22112-2896

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Desgewenst betrekken bij de stand van zaken debatten over COVID-19.

EU

 • 18. 
  Agendapunt:

Mogelijk provinciaal herindelingsinitiatief voor gemeente

Scherpenzeel

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juli 2020

Mogelijk provinciaal herindelingsinitiatief voor gemeente Scherpenzeel -28750-76

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 19. 
  Agendapunt:

Bestuurlijke reactie BIT- advies programma VRS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2020

Bestuurlijke reactie BIT- advies programma VRS - 25764-127

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 10 september 2020 te 14.00 uur.

 • 20. 
  Agendapunt:

Reactie op rapporten over governance en financiering GDI

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2020

Reactie op rapporten over governance en financiering GDI - 26643-706

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering dd. 10 december 2020.

 • 21. 
  Agendapunt:

Uitstelbrief vervolg-Kamerbrief vervolgonderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2020

Stand van zaken vervolgonderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten - 25764-128

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

De Kamer zal de brief over de resultaten van vervolgonderzoeken naar mogelijke verbeteringen van de dienstverlening van paspoorten naar verwachting kort na het zomerreces ontvangen.

Volgcommissie(s):

BuZa

 • 22. 
  Agendapunt:

Toezeggingen grensoverschrijdende samenwerking

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2020

Toezeggingen grensoverschrijdende samenwerking - 32851-69

Voorstel:

Betrekken bij de begrotingsbehandeling BiZa (VII) 2021.

 • 23. 
  Agendapunt:

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 juli 2020

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) - 35530

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2020 te 14.00 uur.

 • 24. 
  Agendapunt:

Stand van zaken Huis voor klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 juli 2020

Stand van zaken Huis voor klokkenluiders - 33258-48

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg Huis voor klokkenluiders

 • 25. 
  Agendapunt:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 juli 2020

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal - 35532

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2020 te 14.00 uur.

 • 26. 
  Agendapunt:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 juli 2020

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet - 35533

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2020 te 14.00 uur.

 • 27. 
  Agendapunt:

Zesde evaluatie en reactie Nederland inzake Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 juli 2020

Zesde evaluatie en reactie Nederland inzake Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden - 35300-VII-134

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK).

 • 28. 
  Agendapunt:

Uitstelbericht vragen vaste commissie BZK over Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel (Wdo)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 augustus 2020

Uitstel beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) - 34972-49

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

De staatssecretaris van BZK meldt dat de antwoorden naar verwachting de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken eind augustus zullen bereiken.

 • 29. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid om de bevindingen van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders te betrekken bij het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 augustus 2020

Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid om de bevindingen van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders te betrekken bij het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn - 33258-49

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg Huis voor klokkenluiders.

 • 30. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) (Kamerstuk 34972-48)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 augustus 2020

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) - 34972-50

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 31. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over o.a. voortgang voorbereiding Wet op de politieke partijen (Kamerstuk 35300-VII-123)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 augustus 2020

Antwoorden op vragen commissie over o.a. voortgang voorbereiding Wet op de politieke partijen - 35300-VII-135

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 32. 
  Agendapunt:

Tweede tussenrapportage van de evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 augustus 2020

Tweede tussenrapportage van de evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming - 35424-8

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Omdat de looptijd van de tijdelijke wet met twee maanden is verlengd tot 1 november 2020, verwacht de minister van BZK dat het eindrapport van de evaluatiecommissie voor het kerstreces aan de Kamer kan worden aangeboden.

 • 33. 
  Agendapunt:

Dichterbij door digitalisering: Een manifest voor de Digitale Overheid in het (post) corona tijdperk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 augustus 2020

Dichterbij door digitalisering: Een manifest voor de Digitale Overheid in het (post) corona tijdperk - 26643-708

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering dd. 10 december 2020.

 • 34. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. van den Bosch (VVD) - 18 februari 2020

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies - 35397

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Aanmelden voor plenaire behandeling.

KR

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A. van den Bosch (VVD) - 27 augustus 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35397-8

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

KR

 • 35. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Onderzoek afwijkende energielabels Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Onderzoek afwijkende energielabels Groningen - 30196-718

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

EZK

 • 36. 
  Agendapunt:

Vaststelling Omgevingsagenda Oost Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Vaststelling Omgevingsagenda Oost Nederland - 34682-51

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg NOVI

I&W, EZK, LNV, OCW

 • 37. 
  Agendapunt:

Acties lood in drinkwater

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2020

Acties lood in drinkwater - 27625-506

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 10 september 2020 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

I&W, VWS

 • 38. 
  Agendapunt:

Nahang besluit houdende wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2020

Voorstel:

Noot:

Nahang besluit houdende wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) - 33118-151

Voor kennisgeving aannemen.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven nahangprocedure (artikel 10.9 van de Wet ruimtelijke ordening). Op grond van de aangehaalde bepaling treedt het besluit niet eerder in werking dan met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Het voornemen is dit besluit op 1 oktober in werking te laten treden.

 • 39. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de lange termijn renovatiestrategie (Kamerstuk 32757-168)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2020

Beantwoording vragen commissie over de lange termijn renovatiestrategie -32757-172

Voorstel:

Agenderen voor Het algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving

 • 40. 
  Agendapunt:

Stand van zaken bij de Huurcommissie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2020

Stand van zaken bij de Huurcommissie - 27926-326

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 10 september 2020 te 14.00 uur.

 • 41. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)(Kamerstuk 34682-48)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2020

Antwoorden op vragen commissie over regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI) - 34682-52

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg NOVI

 • 42. 
  Agendapunt:

Bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties - 2020Z13549

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wonen/RO dd. 9 november 2020.

 • 43. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over bevolkingsdaling en krimp (Kamerstuk 31757-93)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Antwoorden op vragen commissie over bevolkingsdaling en krimp - 31757-102

Voorstel:

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg NOVI

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wonen/RO dd. 9 november 2020.

 • 44. 
  Agendapunt:

Onderzoek wegingsfactor studieleningen hypotheeknormen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Onderzoek wegingsfactor studieleningen hypotheeknormen - 32847-676

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Het voorstel voor verlaging van de wegingsfactor van studieleningen in een hypothecair krediet is deze zomer uitgezet voor internetconsultatie. Het is de bedoeling dat de aangepaste hypotheeknormen per 2021 ingaan.

Volgcommissie(s):

FIN, OCW

 • 45. 
  Agendapunt:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting) - 35516

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 september 2020 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 46. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet - 35517

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 september 2020 te 14.00 uur.

 • 47. 
  Agendapunt:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) - 35518

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag is reeds vastgesteld op 10 september 2020 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 48. 
  Agendapunt:

Toezeggingen, beleidsregels en informatietraject n.a.v. evaluatie Woningwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2020

Toezeggingen, beleidsregels en informatietraject n.a.v. evaluatie Woningwet -32847-677

Voorstel:

Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35517).

 • 49. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een wettelijke noodstop voor de huur van huurwoningen van beeldend kunstenaars in te voeren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 juli 2020

Reactie op verzoek commissie over een wettelijke noodstop voor de huur van huurwoningen van beeldend kunstenaars in te voeren - 2020Z13636

Voorstel:

Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting) (35516)

 • 50. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juli 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen) - 35521

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag

1 oktober 2020 te 14:00 uur.

Noot:

Hangt samen met TK 32813 nr. 532 dat is geagendeerd voor het AO Klimaatakkoord gebouwde omgeving.

 • 51. 
  Agendapunt:

Overwinteren strandpaviljoens

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 juli 2020

Overwinteren strandpaviljoens - 29383-346

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg NOVI

I&W

 • 52. 
  Agendapunt:

Maandrapportage juli 2020 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 augustus 2020

Maandrapportage juli 2020 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet -33118-153

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Omgevingswet

 • 53. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het artikel "Woningbouwers profiteren nauwelijks van expertteam minister Ollongren" in het dagblad Cobouw

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 augustus 2020

Reactie op verzoek commissie over het artikel "Woningbouwers profiteren nauwelijks van expertteam minister Ollongren" in het dagblad Cobouw -32847-679

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwen dd. 9 december 2020.

 • 54. 
  Agendapunt:

Overig

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 2e kwartaal 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 juni 2020

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 2e kwartaal 2020 - 22112-2889

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

EU

 • 55. 
  Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 7 augustus 2020

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies - 2020Z14472

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

De behandeling van de begrotingshoofdstukken Algemene Zaken en de Koning is voorzien in de week van 6 oktober 2020; van Binnenlandse Zaken in de week van 13 oktober 2020.

In de brief van de vaste commissie voor Financiën wordt u aanbevolen besluit te nemen over de volgende punten:

 • 1. 
  inbrengtermijnen voor feitelijke vragen ten behoeve van het Verslag;
 • 2. 
  het houden van een wetgevingsoverleg;
 • 3. 
  het aanwijzen van één of meer rapporteurs;
 • 4. 
  een technische briefing door de Algemene Rekenkamer.

Strategische Evaluatie Agenda

De minister van Financiën heeft in de 3e voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (van 3 april 2020) aangekondigd in te zetten op een Strategische Evaluatie Agenda (SEA) per departement. Het doel daarvan is te komen tot betere en meer bruikbare inzichten in de maatschappelijke waarde van beleid op belangrijke thema's. De SEA zou volgens de minister, naast de verantwoordingsfunctie, meer aandacht moeten schenken aan leren, ex ante-en ex durante-evaluaties, en het opdoen van relevante inzichten voor het verbeteren van beleid. Een eerste kwaliteitsslag met betrekking tot de departementale SEA zou zichtbaar moeten zijn in de ontwerpbegroting 2021.

De rapporteurs Inzicht in Kwaliteit, de leden Sneller en Snels, geven u graag nadere informatie.

De operatie richt zich onder andere op een reeks van departementale initiatieven als proeftuin voor de veranderopgaven door het vergaren van concrete inzichten op een serie beleidsterreinen.

Wat het ministerie van BZK betreft, is het programma Aardgasvrije wijken aangemerkt als een van die departementale initiatieven. Informatie over de voortgang ervan is aan de Kamer in januari verstrekt. Zie https://www.riiksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/22/kamerbr

ief-voortgangprogramma-aardgasvriie-wiiken

Volgcommissie(s):

BuHa-OS, BiZa, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 • 56. 
  Agendapunt*):

Toegevoegde agendapunten

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over het beleid van de gemeente Beuningen ten aanzien van permanente bewoning op vakantiepark 'de Groene Heuvels'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.

Voorstel:

Ollongren - 28 augustus 2020

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over het beleid van de gemeente Beuningen ten aanzien van permanente bewoning op vakantiepark 'de Groene Heuvels' - 2020Z15172

Voor kennisgeving aannemen.

 • 57. 
  Agendapunt*):

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording van vragen over de Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 augustus 2020

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording van vragen over de Wet digitale overheid - 2020Z15217

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering op donderdag 10 december 2012.

 • 58. 
  Agendapunt*):

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) - 35544

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 10 september 2020 te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 59. 
  Agendapunt*):

Stafnotitie - Extern onderzoek e-government

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 31 augustus 2020

Stafnotitie - Extern onderzoek e-government - 2020Z15254

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 60. 
  Agendapunt*):

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 augustus 2020

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) - 35552-(R2148)

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 8 oktober 2020 te 14.00 uur

 • 61. 
  Agendapunt*):

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel

 

alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021) - 35548

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 8 oktober te 14:00 uur.

 • 62. 
  Agendapunt*):

Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden - 2020Z15265

Voorstel:

Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35544)

Volgcommissie(s):

FIN

 • 63. 
  Agendapunt*):

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) - 35546

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 oktober te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

I&W

 • 64. 
  Agendapunt*):

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Voorstel:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen) - 35553

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over dit wetsvoorstel vaststellen op donderdag 10 september 2020 te 14.00 uur

 • 65. 
  Agendapunt*):

Uitgewerkt voorstel van de leden Terpstra (CDA) en Smeulders (GroenLinks) voor het houden van een rondetafelgesprek inzake binnen- en buitenstedelijk bouwen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.H. Terpstra (CDA) - 1 september 2020

Uitgewerkt voorstel van de leden Terpstra (CDA) en Smeulders (GroenLinks) voor het houden van een rondetafelgesprek inzake binnen- en buitenstedelijk bouwen. - 2020Z15293

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 66. 
  Agendapunt*):

Verkiezingen met inachtneming van COVID-19

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 september 2020

Verkiezingen met inachtneming van COVID-19 - 2020Z15315

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 10 september 2020 te 14.00 uur

Noot:

De minister van BZK bereidt een tijdelijke spoedwet voor om enkele noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen voor de komende verkiezingen.

 • 67. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

1, 2 en 3 september (week 36)

 • 34 562 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal))
 • 35 129 (Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)
 • Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

8, 9 en 10 september (week 37)

 • 35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

15, 16 en 17 september (week 38)

 • Prinsjesdag 2020
 • Algemene Politieke Beschouwingen

29 en 30 september, 1 oktober (week 40)

 • Algemene Financiële Beschouwingen

6, 7 en 8 oktober (week 41)

 • Begroting Koning en Algemene Zaken (I)

13, 14 en 15 oktober (week 42)

 • Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

Dertigledendebatten

 • 2. 
  Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
 • 4. 
  Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
 • 27. 
  Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (minister BZK, minister LNV, minister IW)
 • 74. 
  Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
 • 79. 
  Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
 • 68. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 03-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) - TK 34974

do 03-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Compensatiepakket Zeeland

do 10-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (TK 29453-518) do 10-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) (TK 35518)

 • 69. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken

Algemeen overleg Bouwregelgeving Algemeen overleg BRP

Gesprek Burgerinitiatief Stop de hondenbelasting Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg E-id

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232) Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van

burgeramendement

Algemeen overleg IVD

Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)

Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (apart AO vóór de begrotingsbehandeling BiZa, eind sept / begin okt)

Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)

Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen) Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland

Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

Algemeen overleg Renovatie Binnenhof

 • 70. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)

Algemeen overleg Sociaal Domein

Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Algemeen overleg Wet normering topinkomens Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging Algemeen overleg Woningcorporaties

 • 71. 
  Agendapunt:    Overzicht concept BIZA-activiteiten (ter bespreking)

ma 07-09-2020 14.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Wet toeristische verhuur woonruimte

do 10-09-2020 13.15 - 14.15 Gesprek Evaluatiecommissie Wiv 2017 (indien zaal beschikbaar is)

wo 16-09-2020 09.15 - 09.45 Gesprek Gesprek Benoemingscommissie TIB en de CvA

wo 23-09-2020 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Rijkvastgoed do 24-09-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

do 24-09-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg NOVI

do 08-10-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde

omgeving

do 08-10-2020 13.30 - 14.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

wo 28-10-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging

wo 28-10-2020 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Omgevingswet do 29-10-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

ma 09-11-2020 16.00 - 20.00 Wetgevingsoverleg Begroting Wonen/RO do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie

BIZA (videoverbinding)

wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

do 17-12-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

Rondvraag

 • 72. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

 • 73. 
  Agendapunt: Zaak:

Voorstel:

Voorstel van de leden Özütok (GL), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te houden voor het debat over institutioneel racisme

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok (GroenLinks) - 25 juni 2020

Voorstel van de leden Özütok (GL), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te houden voor het debat over institutioneel racisme -2020Z12180 Ter bespreking.

Besloten gedeelte

Brief van de Nationale ombudsman

Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 28 augustus 2020 Brief van de Nationale ombudsman - 2020Z15183 Ter bespreking.

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2020A03119

18


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.