Besluit 2020/1113 - Standpunt EU in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke Economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana en de EG met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het EPO-comité - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 januari 2021
kalender

Besluit 2020/1113 - Standpunt EU in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke Economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana en de EG met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het EPO-comité

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 29 juli 2020 gepubliceerd en is op 20 juli 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2020/1113 van de Raad van 20 juli 2020 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke Economische Partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het EPO-comité

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2020/1113 of 20 July 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, regarding the adoption of the Rules of Procedure of the EPA Committee
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2020/1113
Origineel voorstel COM(2020)116 NLEN
Celex-nummer i 32020D1113

3.

Key dates

Document 20-07-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 29-07-2020; PB L 244 p. 11-12
Inwerkingtreding 20-07-2020; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

29.7.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 244/11

 

BESLUIT (EU) 2020/1113 VAN DE RAAD

van 20 juli 2020

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke Economische Partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het EPO-comité

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 209, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De tijdelijke Economische Partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (1) (de “Overeenkomst”) is op 28 juli 2016 ondertekend door de Unie en haar lidstaten. Zij is sinds 15 december 2016 voorlopig toegepast tussen de Unie, enerzijds, en Ghana, anderzijds (2).

 

(2)

Krachtens artikel 73, lid 3, van de Overeenkomst is het comité voor de Economische Partnerschapsovereenkomst (EPO) verantwoordelijk voor het beheer van alle door de Overeenkomst bestreken gebieden en voor de uitvoering van alle in de Overeenkomst genoemde taken. Krachtens artikel 73, lid 2, legt het EPO-comité de regels voor zijn organisatie en werking vast.

 

(3)

Het EPO-comité zal in 2020 een besluit over zijn reglement van orde vaststellen.

 

(4)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité, aangezien het beoogde besluit van het EPO-comité juridisch bindende regels voor de werking van het EPO-comité vaststelt.

 

(5)

EPO’s maken deel uit van de algemene betrekkingen tussen de Unie en haar lidstaten enerzijds, en de ACS-landen anderzijds, als vervat in de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (3), zoals laatst gewijzigd (de “Partnerschapsovereenkomst van Cotonou”) en de vervolgovereenkomst ervan, zodra deze van toepassing is. Krachtens artikel 34, lid 1, van de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou heeft economische en commerciële samenwerking tussen de partijen tot doel de soepele en geleidelijke integratie van de ACS-landen in de wereldeconomie te bevorderen, met inachtneming van politieke keuzes en ontwikkelingsprioriteiten, om zo hun duurzame ontwikkeling te bevorderen en bij te dragen aan de uitroeiing van armoede in de ACS-landen. EPO’s kunnen in dit verband worden beschouwd als instrumenten voor ontwikkeling, als bedoeld in artikel 36, lid 2, van de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou. De Overeenkomst houdt derhalve rekening met de verschillen in ontwikkelingsniveau van de partijen en met de specifieke economische en sociale situatie van Ghana, alsook met het aanpassingsvermogen van Ghana en zijn vermogen om zijn economie aan het liberaliseringsproces aan te passen. Voorts heeft Besluit (EU) 2016/1850 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst, die een gemengde overeenkomst is en een titel over partnerschap voor ontwikkeling bevat, als rechtsgrondslag zowel de rechtsgrondslag voor handel als die voor ontwikkelingssamenwerking. Dat moet ook in dit besluit tot uitdrukking komen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen is gebaseerd op het ontwerpbesluit van het EPO-comité met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het EPO-comité (4).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 20 juli 2020.

Voor de Raad

De...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.