Verslag - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Dit verslag is onder nr. 5 toegevoegd aan wetsvoorstel 35417 - Doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Document­datum 23-04-2020
Publicatie­datum 23-04-2020
Nummer KST354175
Kenmerk 35417, nr. 5
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 417

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Nr. 5

VERSLAG

Vastgesteld 23 april 2020

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen tijdig en genoegzaam zal hebben geantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De leden van de D66-fractie stellen met tevredenheid vast, dat in de 37 jaren die zijn verstreken sinds in 1983 de additionele artikelen aan de Grondwet zijn toegevoegd, de regering steeds de capaciteit heeft gevonden om door middel van het indienen van wetsvoorstellen te bevorderen dat successievelijk additionele artikelen konden vervallen. Thans betreft het de artikelen I en II. Dit voornemen komt deze leden logisch voor en zij hebben over dit voornemen dan ook geen vragen. Hierna resteren nog de additionele artikelen IX en XIX. Deze leden misten in de memorie van toelichting een uiteenzetting over het perspectief waarop, op termijn, ook van deze twee laatste additionele artikelen kunnen vervallen. Kan de regering uiteenzetten hoe lang het naar verwachting nog nodig zal zijn artikel IX te handhaven, gelet op het feit dat het Besluit Buitengewoon Strafrecht ziet op feiten die vóór 15 mei 1945 zijn begaan?

Is de regering het met de hier aan het woord zijnde leden eens dat, voor het ook kunnen laten vervallen van artikel XIX, slechts het tot stand brengen van een betrekkelijk eenvoudige (rijks)wet vereist is? Is de regering bereid om dat binnen afzienbare termijn te bevorderen door middel van het indienen van een wetsvoorstel?

De leden van de GroenLinks-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt. Deze leden zijn het ermee eens dat deze additionele artikelen kunnen vervallen. Zij hebben evenwel één meer algemene vraag. De betreffende additionele

kst-35417-5 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

artikelen zijn al geruime tijd - meer dan 10 jaar - uitgewerkt. Zou het daarom in de toekomst niet logischer zijn, om met het oog op het zo actueel mogelijk houden van de Grondwet, dit soort additionele artikelen sneller te doen laten vervallen? Graag vernemen deze leden hoe de regering hiernaar kijkt.

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorstel van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt wetsvoorstel en hebben geen opmerkingen bij het voorstel.

Met instemming hebben de leden van de SGP-fractie kennisgenomen van het voorstel om te komen tot het laten vervallen van twee uitgewerkte additionele artikelen van de Grondwet.

Zij hebben niet zozeer vragen over dit wetsvoorstel, maar wel een algemene vraag. Waarom wordt er eigenlijk voor gekozen om additionele artikelen bij de Grondwet geen tijdelijke werking te geven? Zou het niet logischer zijn om artikelen die overduidelijk na een bepaalde termijn uitgewerkt zijn ook automatisch een tijdelijke werking te geven?

De voorzitter van de commissie,

Ziengs

De adjunct-griffier van de commissie,

Hendrickx

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 417, nr. 5 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.