Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) maandag 6 april 2020

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) maandag 6 april 2020
Document­datum 06-04-2020
Publicatie­datum 06-04-2020
Kenmerk 2020A01345 3
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 6 april 2020

Voortouwcommissie:

Volgcommissie(s):

Document:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

FIN    i.v.m. agendapunt 9

Besluitenlijst van de procedurevergadering van maandag 6 april

2020

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
 • 2. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Besluit:

Noot:

Algemene Zaken

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 maart 2020 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt - 35417

De commissie hecht aan plenaire behandeling van dit wetsvoorstel vóór het zomerreces, eventueel in een wetgevingsoverleg tezamen met agendapunten 3 en 4.

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 april 2020 te 14.00 uur.

De commissie is van oordeel dat de inititiatiefwetsvoorstellen die een Grondwetswijziging beogen en waarvan de schriftelijke behandeling (nagenoeg) is afgerond, ook in het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen moeten worden meegenomen. De commissie hecht eraan dat deze initiatiefwetsvoorstellen bij voorkeur vóór 1 oktober doch uiterlijk ruim voor de jaarwisseling door de Kamer worden behandeld. Het betreft:

 • Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35129);
 • Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411);
 • Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202).
 • 3. 
  Agendapunt:
 
 • 3. 
  Agendapunt:

Zaak:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 maart 2020 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de

Eerste Kamer der Staten-Generaal - 35418

Besluit:

De commissie hecht aan plenaire behandeling van dit wetsvoorstel vóór het zomerreces, eventueel in een wetgevingsoverleg tezamen met agendapunten 2 en 4.

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 april 2020 te 14.00 uur.

 • 4. 
  Agendapunt:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 maart 2020 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de

Besluit:

Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) - 35419

De commissiehecht aan plenaire behandeling van dit wetsvoorstel vóór het zomerreces, eventueel in een wetgevingsoverleg tezamen met agendapunten 2 en 3.

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 april 2020 te 14.00 uur.

 • 5. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W.

Knops - 20 november 2019

Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum - 35344

Besluit:

De commissie acht de behandeling van dit wetsvoorstel urgent en pleit voor plenaire afdoening binnen 2 maanden.

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 maart 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35344-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 6. 
  Agendapunt:

Splitsing van de gemeente Haaren

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W.

Knops - 20 november 2019

Splitsing van de gemeente Haaren - 35345

Besluit:

De commissie acht de behandeling van dit wetsvoorstel urgent en pleit voor plenaire afdoening binnen 2 maanden.

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 maart 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35345-6

 • 7. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer -29 november 2019

Besluit:

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) - 35353

De commissie voorziet de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel vlak na het zomerreces.

Noot:

De regering is aan zet met het uitbrengen van een nota naar aanleiding van het verslag.

 • 8. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer -13 februari 2020

Besluit:

Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten - 35395 De commissie acht de behandeling van dit wetsvoorstel urgent en voorziet de plenaire afdoening ervan zo mogelijk nog vóór het zomerreces, eventueel als hamerstuk.

Noot:

De regering is aan zet met het uitbrengen van een nota naar aanleiding van het verslag.

 • 9. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 6 maart 2020

Besluit:

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) - 35409

De commissie acht de behandeling van dit wetsvoorstel urgent en pleit voor plenaire afdoening binnen 2 maanden, zo nodig in de vorm van een wetgevingsoverleg.

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 april 2020 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

FIN

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2020A01345

3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.