Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht en in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35386 - Initiatiefvoorstel Invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht en in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document­datum 05-02-2020
Publicatie­datum 05-02-2020
Nummer KST353862
Kenmerk 35386, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 386

Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht te wijzigen in verband met de invoering van een verbod op het voorhanden hebben en afsteken van vuurwerk door consumenten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wet milieubeheer wordt na titel 9.2 een titel ingevoegd, luidende: Titel 9.2a. Vuurwerken

Artikel 9.2a.1

  • 1. 
    Bij algemene maatregel van bestuur worden personen met gespecialiseerde kennis aangewezen die het is toegestaan vuurwerken behorende tot de categorieën F2, F3 en F4 als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, van Richtlijn 2013/29 i/EU van het Europees Parlement en de Raad van

12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (PbEU L 178) tot ontbranding te brengen en ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen.

  • 2. 
    Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen vuurwerken behorende tot categorie F2 aangewezen worden als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik en waarop het eerste lid niet van toepassing is.

kst-35386-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

  • 3. 
    Een voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan vier weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.

ARTIKEL II

Aan artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 6° door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

7°. hij die, anders dan in de gevallen toegelaten bij of krachtens artikel 9.2a.1 van de Wet milieubeheer, een vuurwerk voorhanden heeft of afsteekt.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister voor Milieu en Wonen,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 386, nr. 2 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.