Brief regering; Verzoek om inzage dossier Toeslagen - Belastingdienst - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 2 juni 2020
kalender

Brief regering; Verzoek om inzage dossier Toeslagen - Belastingdienst

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

31 066

Belastingdienst

Nr. 577    BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2019

Er is begrijpelijk ophef ontstaan over de informatie die is gelakt in de door de toeslaggerechtigde opgevraagde dossiers van Toeslagen. Het gaat om de toeslagendossiers van negentien ouders die op 11 november jl. in Rotterdam aanwezig waren.

Bij het aangevraagde dossier ontvangen de ouders een begeleidend schrijven, waarin wordt uitgelegd dat zij informatie over hun eigen situatie ontvangen. In de brief is ook aangegeven dat verschillende gedeeltes zwart zijn gemaakt («gelakt»). Er zijn drie varianten voor een brief gebruikt voor de ouders die a) niet in een CAF- of fraudezaak zijn betrokken, b) voor ouders in een CAF-zaak en c) voor ouders in een fraudezaak. Deze brieven zijn als bijlage toegevoegd1. In de brieven is aangegeven dat de gelakte gedeeltes met name zien op persoonsgegevens, op vertrouwelijke informatie over derden en namen van medewerkers van Toeslagen.

Wel zijn toegestuurd de stukken voor zover deze aanleiding zijn geweest voor de behandeling van de individuele burger. Dit zijn de stukken waarin individuele dossiergegevens zijn opgenomen, bijvoorbeeld als onderdeel van een cijfermatige analyse. In de verstrekte stukken ziet de burger dan alleen de regels die op hem of haar van toepassing zijn, de overige gegevens zijn conform de geheimhoudingsverplichting gelakt.

Tevens zijn de meer algemene documenten over de CAF-zaak toegestuurd, zoals bijvoorbeeld een opdrachtformulier en een evaluatieverslag.

Met deze werkwijze is aangesloten bij de wettelijke uitgangspunten van de geheimhoudingsplicht. Het is immers niet aan de Belastingdienst om persoonsgegevens als namen, adressen en bsn-nummers van anderen te delen. Dat wettelijke uitgangspunt houdt ook in dat documenten die zien

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-31066-577 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

op de controle van de kinderopvangorganisatie niet zijn opgeleverd. Daarvoor geldt de algemene geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst.

De paginalange zwartgelakte stukken waarnaar in tweets lijkt te worden verwezen, betreffen een rapport over een belastingcontrole bij een kinderopvanginstelling met informatie over omzet- en loongegevens en een uitdraai van een query voor een groot aantal burgers, waarbij slechts één regel over de betreffende burger gaat. Deze documenten zijn voor de volledigheid meegestuurd, maar geven daardoor wel een vertekend beeld.

De afgelopen maand is door Toeslagen hard gewerkt om de dossiers voor negentien burgers samen te stellen, die op 11 november jl. in Rotterdam aanwezig waren. Vanwege de beperkingen in de informatiehuishouding heeft dit veel capaciteit gekost. Informatie moet uit meerdere systemen en mappen worden verzameld, gestructureerd, gelakt en geprint. De dossiers zijn vanaf maandag verstuurd, waarbij de laatste burgers vandaag hun dossier ontvangen. In de loop van de week volgt voor sommigen nog een nazending met informatie over aanvullende jaren.

Alle CAF-zaken worden op dit moment door de Auditdienst Rijk (ADR) onderzocht op onder meer vergelijkbaarheid met CAF 11. De Adviescommissie uitvoering Toeslagen is nog bezig met een advies over een compensatieregeling voor vergelijkbare behandeling als bij CAF 11. Na het uitbrengen van de rapporten kunnen wij de betrokkenen hierover informeren. Zij krijgen dan een brief van Toeslagen over het vervolg.

Overigens zijn inmiddels 150 verzoeken om dossierinzage ontvangen.

Deze worden in de komende maanden opgeleverd, waarbij wordt gestreefd naar oplevering in een termijn van 12 weken na ontvangst van het verzoek.

De Staatssecretaris van Financiën,

  • M. 
    Snel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 31 066, nr. 577 2


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.