Brief regering; Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan drs. M. Snel als Staatssecretaris van Financiën - Ontslag van de Staatssecretaris van Financiën - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Brief regering; Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan drs. M. Snel als Staatssecretaris van Financiën - Ontslag van de Staatssecretaris van Financiën

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 371

Ontslag van de Staatssecretaris van Financiën

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2019

Hierbij doe ik een afschrift toekomen van het koninklijke besluit d.d.

18 december 2019, houdende het verlenen van ontslag aan drs. M. Snel als Staatssecretaris van Financiën1.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

  • M. 
    Rutte

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35371-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 371, nr. 1


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.