Brief regering; Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten - Problematiek rondom stikstof en PFAS - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 april 2020
kalender

Brief regering; Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten - Problematiek rondom stikstof en PFAS

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 334

Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 39

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2019

Hierbij stuur ik uw Kamer het advies van het Adviescollege Stikstofproble-matiek over beweiden en bemesten, zoals de voorzitter van het Adviescollege, de heer Remkes, heeft aangeboden rtk1.

De hoofdlijn van het advies is dat een individueel vergunningentraject voor beweiden en bemesten niet nodig is. De inzet van het kabinet is om beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig te maken.

Ik stuur uw Kamer zo spoedig mogelijk een nadere appreciatie op dit advies, waarbij ik hecht aan een gezamenlijke lijn met de provincies.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35334-39 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 334, nr. 39


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.