Brief regering; Resultaten verkenning Stichting Veldleeuwerik - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XIV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Nr. 62

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2019

Stichting Veldleeuwerik stopt per 1 januari 2020 haar activiteiten. Mijn ministerie is in gesprek met Stichting Veldleeuwerik over hoe we zo goed mogelijk de inspanningen uit het verleden kunnen benutten en uit kunnen breiden naar de toekomst.

Ik kan u melden dat ik Matthé Elema, de oud-directeur van de Branche Organisatie Akkerbouw, bereid heb gevonden deze verkenning te gaan doen.

Hij zal de tijd tot begin januari benutten voor deze verkenning, eind december zal hij zijn eerste resultaten delen met ambtenaren van mijn ministerie. Ik zal u zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar informeren over de uitkomsten van de verkenning.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

kst-35300-XIV-62 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XIV, nr. 62


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.