Motie Van der Graaf c.s. over voorzien in de stijgende behoefte aan mediation - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Deze motie i is onder nr. 67 toegevoegd aan wetsvoorstel 35300 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2020 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020; Motie; Motie van het lid Van der Graaf c.s. over voorzien in de stijgende behoefte aan mediation
Document­datum 21-11-2019
Publicatie­datum 22-11-2019
Nummer KST35300VI67
Kenmerk 35300 VI, nr. 67
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 67

MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mediation in strafzaken bijdraagt aan herstel van verhoudingen en het terugdringen van recidive;

constaterende dat het budget voor mediation in strafzaken ontoereikend bleek in 2019 en de regering dit daarom heeft opgehoogd;

overwegende dat voor 2020 eenzelfde budget voor mediation in strafzaken is vrijgemaakt;

verzoekt de regering, indien het aantal mediations in 2020 hoger blijkt dan past binnen het beschikbare budget, zorg te dragen dat in deze stijgende behoefte aan mediations kan worden voorzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf Van Nispen Kuiken

Van Wijngaarden Van den Berge Van der Staaij Van Kooten-Arissen

kst-35300-VI-67 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 VI, nr. 67


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.