Motie Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Deze motie i is onder nr. 33 toegevoegd aan wetsvoorstel 35300 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020; Motie; Motie van het lid Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes
Document­datum 17-10-2019
Publicatie­datum 17-10-2019
Nummer KST35300XII33
Kenmerk 35300 XII, nr. 33
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 33

MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S.

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het betrokken partijen niet gelukt is om een reductiedoelstelling voor blik af te spreken;

constaterende dat het verpakkend bedrijfsleven geen specifieke aanpak voor blik in het zwerfafval wil opstellen;

overwegende dat blik in het milieu zorgt voor verontreiniging, onnodig dierenleed en jaarlijks het overlijden van ten minste 4.000 koeien;

overwegende dat de rijksoverheid voor kleine plastic flesjes een reductiedoelstelling van 70% tot 90% in het zwerfafval per voorjaar 2020 heeft vastgesteld en daartoe een doel voor 90% gescheiden inzameling in de wet heeft opgenomen;

verzoekt de regering, vergelijkbare doelen voor blik (als in drankverpakkingen) voor het najaar van 2021 in te stellen,

kst-35300-XII-33 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Van Eijs

Dik-Faber

Von Martels

Lagin

Kroger

Moorlag

Van Brenk

Stoffer

Öztürk

Van Kooten-Arissen Wassenberg

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XII, nr. 33 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.