Motie Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

Motie Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 33

MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S.

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het betrokken partijen niet gelukt is om een reductiedoelstelling voor blik af te spreken;

constaterende dat het verpakkend bedrijfsleven geen specifieke aanpak voor blik in het zwerfafval wil opstellen;

overwegende dat blik in het milieu zorgt voor verontreiniging, onnodig dierenleed en jaarlijks het overlijden van ten minste 4.000 koeien;

overwegende dat de rijksoverheid voor kleine plastic flesjes een reductiedoelstelling van 70% tot 90% in het zwerfafval per voorjaar 2020 heeft vastgesteld en daartoe een doel voor 90% gescheiden inzameling in de wet heeft opgenomen;

verzoekt de regering, vergelijkbare doelen voor blik (als in drankverpakkingen) voor het najaar van 2021 in te stellen,

kst-35300-XII-33 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Van Eijs

Dik-Faber

Von Martels

Lagin

Kroger

Moorlag

Van Brenk

Stoffer

Öztürk

Van Kooten-Arissen Wassenberg

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XII, nr. 33 2


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.