35233, nr. 13 - Amendement Geurts/Bisschop over de generieke korting bij pluimvee- en varkenshouderij - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 februari 2020
kalender
Dit amendement op het wetsvoorstel Implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn werd op 16†oktober†2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA)†i. Het amendement werd naderhand ondertekend door Roelof Bisschop (SGP)†i. De tekst werd op 2†december†2019 gewijzigd.
 
De toelichting van de indieners op het gewijzigde amendement luidt als volgt:
 

De indieners beogen een gedwongen krimp van de veestapel, met inachtneming hetgeen in overweging 14 van de derogatiebeschikking is gesteld, te vermijden. Mocht een generieke korting toch plaatsvinden dan kan hier een reŽle financiŽle compensatie tegenover komen te staan. Een nieuwe generieke korting zal in de veehouderij veel pijn doen. Het doorvoeren van een korting op productierechten is zeer ingrijpend en de inzet van dit instrument moet worden vermeden. Daarom wordt een bepaling toegevoegd om vast te leggen dat als het sectorplafond voor de veehouderij wordt overschreden, eerst alle andere mogelijke, minder ingrijpende maatregelen moeten zijn benut voordat het instrument van een korting kan worden ingezet. De indieners stellen verder voor dat rekening gehouden moet worden met het al dan niet overschrijden van nationale plafonds. Zolang nationale plafonds niet overschreden worden, is er inhoudelijk tenminste minder noodzaak om generiek te korten. Inzet van dit instrument om aan andere verdragen te voldoen achten de indieners niet de eerst aangewezen route. Zij stellen daarom voor dit onderdeel (te weten het vierde lid van voorgesteld artikel 33Ac) achterwege te laten. Het wetsvoorstel wordt zodanig geamendeerd dat: - artikel 33Ac, eerste en tweede lid, zal regelen dat een generieke korting wegens overschrijding van het sectorplafond alleen kan worden opgelegd als een minder ingrijpende maatregel niet mogelijk is en dat het al dan niet overschrijden van nationale plafonds in de afweging wordt betrokken; - in artikel 33Ac het voorgestelde vierde lid dat regelt dat ook gekort kan worden op basis van internationale verdragen komt te vervallen. - artikel 33Ac, vierde (nieuw) en vijfde lid, zal regelen dat de vermindering van het productierecht door het opleggen van een generieke korting niet groter is dan overeenkomt met de overschrijding van het sectorplafond. - artikel 33Ac, vijfde lid, zal regelen dat indien daarvoor in verband met de bescherming van het eigendomsrecht of bijzondere omstandigheden aanleiding is, bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur waarmee de generieke korting wordt opgelegd, kan worden geregeld dat aan bepaalde varkenshouders dan wel pluimveehouders voor de korting een vergoeding wordt toegekend.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 2†december†2019, gewijzigd amendement, nr. 13     KST3523313
Gewijzigd amendement Geurts/Bisschop over de generieke korting bij pluimvee- en varkenshouderij
 

2.

Dossier