Gewijzigd amendement Geurts/Bisschop over de generieke korting bij pluimvee- en varkenshouderij - Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

Gewijzigd amendement Geurts/Bisschop over de generieke korting bij pluimvee- en varkenshouderij - Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 233

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Nr. 13

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 4

Ontvangen 2 december 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel F, artikel 33Ac wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste en tweede lid wordt na «heeft overschreden» ingevoegd «en de noodzakelijke verlaging van de totale omvang van de productie niet op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt, mede gelet op het nationale plafond genoemd in artikel 18a, eerste lid».
 • 2. 
  Het vierde lid komt te luiden:
 • 4. 
  De vermindering, bedoeld in het eerste of tweede lid is niet groter dan overeenkomt met de overschrijding van de maximale omvang van de productie, bedoeld in artikel 18a, derde lid, onderscheidenlijk artikel 18a, vierde lid.
 • 3. 
  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
 • 5. 
  Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste of tweede lid, kan voor de vermindering, bedoeld in het eerste onderscheidenlijk tweede lid, een vergoeding worden vastgesteld die kan worden toegekend in de bij of krachtens die maatregel aangegeven gevallen en onder de bij of krachtens die maatregel vastgestelde voorwaarden en beperkingen.

Toelichting

De indieners beogen een gedwongen krimp van de veestapel, met inachtneming hetgeen in overweging 14 van de derogatiebeschikking is gesteld, te vermijden. Mocht een generieke korting toch plaatsvinden dan kan hier een reële financiële compensatie tegenover komen te staan.

Een nieuwe generieke korting zal in de veehouderij veel pijn doen. Het doorvoeren van een korting op productierechten is zeer ingrijpend en de inzet van dit instrument moet worden vermeden. Daarom wordt een

kst-35233-13 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

bepaling toegevoegd om vast te leggen dat als het sectorplafond voor de veehouderij wordt overschreden, eerst alle andere mogelijke, minder ingrijpende maatregelen moeten zijn benut voordat het instrument van een korting kan worden ingezet. De indieners stellen verder voor dat rekening gehouden moet worden met het al dan niet overschrijden van nationale plafonds. Zolang nationale plafonds niet overschreden worden, is er inhoudelijk tenminste minder noodzaak om generiek te korten. Inzet van dit instrument om aan andere verdragen te voldoen achten de indieners niet de eerst aangewezen route. Zij stellen daarom voor dit onderdeel (te weten het vierde lid van voorgesteld artikel 33Ac) achterwege te laten.

Het wetsvoorstel wordt zodanig geamendeerd dat:

 • artikel 33Ac, eerste en tweede lid, zal regelen dat een generieke korting wegens overschrijding van het sectorplafond alleen kan worden opgelegd als een minder ingrijpende maatregel niet mogelijk is en dat het al dan niet overschrijden van nationale plafonds in de afweging wordt betrokken;
 • in artikel 33Ac het voorgestelde vierde lid dat regelt dat ook gekort kan worden op basis van internationale verdragen komt te vervallen.
 • artikel 33Ac, vierde (nieuw) en vijfde lid, zal regelen dat de vermindering van het productierecht door het opleggen van een generieke korting niet groter is dan overeenkomt met de overschrijding van het sectorplafond.
 • artikel 33Ac, vijfde lid, zal regelen dat indien daarvoor in verband met de bescherming van het eigendomsrecht of bijzondere omstandigheden aanleiding is, bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur waarmee de generieke korting wordt opgelegd, kan worden geregeld dat aan bepaalde varkenshouders dan wel pluimveehouders voor de korting een vergoeding wordt toegekend.

Geurts

Bisschop

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 233, nr. 13 2


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.