Gewijzigd amendement Dik-Faber ter vervanging van nr. 17 over een delegatiegrondslag voor het uitbreiden van het inspraak- of adviesrecht - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 25 toegevoegd aan wetsvoorstel 34971 - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber t.v.v. nr. 17 over een delegatiegrondslag voor het uitbreiden van het inspraak- of adviesrecht
Document­datum 04-10-2019
Publicatie­datum 04-10-2019
Nummer KST3497125
Kenmerk 34971, nr. 25
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 25

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 4 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt «over het jaarlijkse zorginkoopbeleid» vervangen door «over de bij of krachtens artikel 28c aangewezen onderwerpen».

II

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    In artikel 28a wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

2a. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in aanvulling op het bepaalde in het tweede lid beleidsterreinen worden aangewezen waarvan onderdelen in de regeling moeten worden aangewezen.

  • 2. 
    In artikel 28c wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

5a. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen onderdelen van beleidsterreinen worden aangewezen waarop het bepaalde in het eerste tot en met vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.

III

In artikel II, onderdeel A, wordt «artikel 28c, eerste, tweede, vijfde en zesde lid» vervangen door «artikel 28c, eerste, tweede, vijfde, 5a-ste en zesde lid».

Toelichting

De lijst met onderdelen van beleid waarop met het wetsvoorstel inspraakrecht of adviesrecht van toepassing wordt, is niet heel uitgebreid. De regering geeft aan hiermee ruimte te willen laten voor maatwerk.

kst-34971-25 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Indiener vindt het van belang om een delegatiegrondslag op te nemen om bij algemene maatregel van bestuur het inspraakrecht of het adviesrecht uit te breiden. Als de evaluatie die na drie jaar wordt uitgevoerd bijvoorbeeld uitwijst dat er behoefte is aan uitbreiding van het inspraak- en adviesrecht, kunnen desgewenst bij algemene maatregel van bestuur aanpassingen worden gedaan.

Met het laatste onderdeel van het amendement wordt geregeld dat de nieuwe delegatiegrondslag van artikel 28c, 5a-ste lid, ook wordt toegevoegd aan artikel 16 van de Wet marktordening gezondheidszorg. Bij artikel 115 van de Zorgverzekeringswet is dat al geregeld via de volledige toepassing van artikel 28c. De nieuwe delegatiegrondslag van artikel 28a, 2a-ste lid, valt binnen de opsomming van de zinsnede «28a, eerste tot en met vierde lid» in de artikelen 115 van de Zorgverzekeringswet en artikel 16, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Dik-Faber

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 971, nr. 25 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.