Motie Nijboer over lokale overheden compenseren voor misgelopen inkomsten - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Deze motie i is onder nr. 57 toegevoegd aan dossier 35300 - Miljoenennota 2020.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Nijboer over lokale overheden compenseren voor misgelopen inkomsten
Document­datum 03-10-2019
Publicatie­datum 03-10-2019
Nummer KST3530057
Kenmerk 35300, nr. 57
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 300

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

Nr. 57

MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat lokale overheden minder geld ontvangen doordat er bij het Rijk veel geld op de plank blijft liggen;

overwegende dat lokale overheden daar niets aan kunnen doen maar dat er wel bezuinigd moet worden op zwembaden, bibliotheken, dorpshuizen, enzovoorts;

verzoekt de regering, vooruitlopend op structurele oplossingen lokale overheden komend jaar te compenseren voor de misgelopen inkomsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

kst-35300-57 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300, nr. 57


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.