Motie Edgar Mulder over alle voorwaarden bij de zorginkoop verplicht openbaar maken - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Deze motie i is onder nr. 22 toegevoegd aan wetsvoorstel 34971 - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw); Motie; Motie van het lid Edgar Mulder over alle voorwaarden bij de zorginkoop verplicht openbaar maken
Document­datum 02-10-2019
Publicatie­datum 03-10-2019
Nummer KST3497122
Kenmerk 34971, nr. 22
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 22

MOTIE VAN HET LID EDGAR MULDER

Voorgesteld 2 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zorgverzekeraars bij de inkoop van zorg indirect de aanspraak op zorg kunnen beperken;

van oordeel dat transparantie bij het zorginkoopbeleid essentieel is en dat afspraken openbaar en controleerbaar moeten zijn;

verzoekt de regering, alle voorwaarden bij de zorginkoop verplicht openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder

kst-34971-22 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 971, nr. 22


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.