Motie Krol/Marijnissen over concrete voorstellen opdat pensioenkortingen in 2020 kunnen worden voorkomen - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

Motie Krol/Marijnissen over concrete voorstellen opdat pensioenkortingen in 2020 kunnen worden voorkomen - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 300

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

Nr. 30

MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN MARIJNISSEN

Voorgesteld 19 september 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat pensioenkortingen de koopkracht van miljoenen werkenden en gepensioneerden bedreigen;

overwegende dat de geloofwaardigheid van het huidige en toekomstige pensioenstelsel op het spel staat;

spreekt uit dat de regering in overleg met alle betrokkenen ruim vóór 31 december 2019 met concrete voorstellen moet komen zodat pensioen-kortingen in 2020 kunnen worden voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Marijnissen

kst-35300-30 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300, nr. 30


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.