Brief regering; Woondeal Metropoolregio Amsterdam - Integrale visie op de woningmarkt - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 19 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 847

Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 551

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 augustus 2019

Op respectievelijk 9 januari, 13 maart, 13 juni en 27 juni 2019 heb ik u geÔnformeerd over de woondeals Groningen, Stedelijk Gebied Eindhoven, Zuidelijke Randstad en Regio Utrecht (Kamerstuk 32 847, nrs. 465, 503,

525 en 543). Bij dezen kan ik u informeren dat de Woondeal Metropool-regio Amsterdam ook ondertekend is. Daarmee zijn alle Woondeals in deze reeks van vijf gesloten. De Woondeal is door de Metropoolregio Amsterdam ondertekend namens het samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. U treft de woondeal als bijlage bij deze brief1.

Met deze woondeal wordt een langjarig partnerschap aangegaan om de opgaven op het gebied van onder meer wonen, duurzaamheid, stedelijke en landschappelijke kwaliteit integraal en gezamenlijk vorm te geven. Tot 2025 kan de regio met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen. De partijen hebben afgesproken te zoeken naar zowel oplossingen voor het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad als voor voldoende investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het Rijk ondersteunt met expertise, aanpassingen in wet- en regelgeving en financiŽle bijdragen voor pilots rond bijvoorbeeld de aanpak van malafide huisjesmelkerij. Tevens zijn er gebiedsgerichte afspraken gemaakt. Door dit langjarige partnerschap kunnen wij gezamenlijk de opgaven op de woningmarkt beter het hoofd bieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-32847-551 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 847, nr. 551


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.